Zverejnené: 11.11.2022

Umbrella fondy


Portfólio Umbrella fondov zastrešuje viacero fondov s rôznou investičnou stratégiou. Každý podfond môže mať svoje vlastné podielové listy, svoju vlastnú investičnú politiku, vlastnú čistú hodnotu aktív, diferencované portfólio aktív, charakteristické poplatky a iný názov ako zastrešujúci fond. Umbrella fond je nástrojom kolektívneho investovania zloženým z podfondov. Každý podfond je nezávislý od ostatných, napriek zdieľaniu určitých podmienok, ako je napr zmluva.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách