Zverejnené: 18.04.2017

Úroková sadzba


Úroková sadzba je poplatok alebo peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie finančnej čiastky, na základe dohody s veriteľom  na istý čas. Z číselného hľadiska sa úrok môže vyznačovať ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou finančnou čiastkou. Úroková sadzba je číselné  vyjadrenie a za číslom musí byť uvedené obdobie, na aké sa vzťahuje a vyjadruje sa v %.

Úroková sadzba môže byť fixná (nemení sa počas doby fixácie) alebo nestála – premenlivá (v priebehu trvania úveru sa  môže jej výška meniť  v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu).

Úroková sadzba sa na medzibankovom trhu odvíja od úrokovej sadzby stanovenou centrálnou bankou. Ak centrálna banka v rámci svojej menovej politiky zvýši úrokovú sadzbu, zvýšia sa aj úrokové sadzby obchodované medzi bankami. Medzibanková úroková sadzba je sadzba, za ktorú si požičiavajú banky medzi sebou.

Okrem významu, ktorým je odmena za poskytnutie finančných prostriedkov, zohrávajú úrokové sadzby kľúčovú úlohu pre ekonomiku každej krajiny. Sú základným nástrojom monetárnej politiky každej krajiny s cieľom udržať celkovú stabilitu ekonomiky danej krajiny (kontrolovanie inflácie, výmenný kurz domácej meny centrálnou bankou, miera nezamestnanosti).


Druhy úrokových sadzieb

Fixná úroková sadzba

je úroková sadzba pri hypotékach, ktorá sa počas doby fixácie nemení, doba fixácie sa dohodne medzi klientom a bankou, o uplynutí doby fixácie sa úroková sadzba opäť zmení a zafixuje na ďalšiu dohodnutú dobu, doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov .

 

Variabilná úroková sadzba 

je úroková sadzba, ktorá je pod vplyvom vývoja na trhu a môže sa meniť aj každý mesiac (pri zmene úrokovej sadzby sa mení automaticky aj výška mesačnej splátky úveru)

 

Kombinovaná úroková sadzba 

je kombinácia fixnej a variabilnej úrokovej sadzby napríklad pri hypotéke.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách