Zverejnené: 07.06.2022

Územné rozhodnutie


Rodinný dom alebo inú stavbu možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom takého územného konania je navrhovateľ, inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Podmienkou na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby je to, aby navrhovaná stavba bola v súlade s územným plánom obce. Je veľmi dôležité, aby sa overilo, či je možné na základe územného plánu obce na vybranom pozemku realizovať zámer.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách