Zverejnené: 17.03.2017

Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera


Ak sporíte v 2. pilieri, v dôchodkovom veku budete dostávať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvý dôchodok zo Sociálnej poisťovne a druhý dôchodok z investovaných a zhodnotených financií na Vašom osobnom dôchodkovom účte. Dôchodok z 2. piliera môžete poberať iba, ak budete zároveň poberať dôchodok aj zo Sociálnej poisťovne.

Zmena výberu poisťovne po uzatvorení zmluvy

Ak si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.


Je možné si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

Výber poisťovne je iba na rozhodnutí sporiteľa. Nezáleží na tom, v ktorej DSS  si sporil.


Poberanie viac ako jedeného doživotného alebo dočasného dôchodoku

Je možné poberať najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chce sporiteľ poberať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusí tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

 

Poberanie programového výberu od ľubovoľnej DSS

Programový výber je možné  poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. Ak sporiteľ nedostane ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by si chcel sporiteľ nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk. Buď osobne požiada Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta svojho pobytu o vydanie akceptačného listu, alebo  pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predloží sporiteľ originál akceptačného listu, alebo sporiteľová nová DSS ho bude informovať o prestupe. Programový výber sa môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Ak si sporiteľ  z ponukového listu nestihne v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok.

Dôchodok z II. piliera sa bude vyplácať mesačne , tak ako v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne vopred, ale mesačne pozadu.

Ak  si sporiteľ platili do II. piliera dobrovoľné príspevky, máte na výber viacero možností. Nasporenú sumu  môže čerpať spolu s nasporenou sumou tvorenou z povinných príspevkov, alebo nasporenú sumu  si môže nechať vyplatiť programovým výberom v svojej DSS, alebo časť nasporenej sumy môže čerpať spolu s nasporenou sumou tvorenou z povinných príspevkov a zvyšnú časť si môže nechať vyplatiť programovým výberom v svojej DSS.

O výplatu nasporenej sumy tvorenej z dobrovoľných príspevkov môže sporiteľ požiadať svoju DSS, ak dosiahol dôchodkový vek alebo  poberá predčasný starobný dôchodok.  Vtedy nemusí pre výplatu programového výberu splniť žiadne ďalšie podmienky.

Ak má sporiteľ záujem čerpať nasporenú sumu tvorenú z dobrovoľných príspevkov uvedeným programovým výberom, avšak najskôr si chce dohodnúť výplatu dôchodku z nasporenej sumy tvorenej z povinných príspevkov, je potrebné, aby vo svojej žiadosti o dôchodok z II. piliera uviedol, aká časť sumy tvorenej z dobrovoľných príspevkov sa nemá použiť na vyhotovenie ponúk dôchodkov.

 

Je možné mať uzatvorené dve dohody o programovom výbere?

Rovnako ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, je možné mať mať uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak sa platili aj dobrovoľné príspevky. V tomto prípade sporiteľ môže  mať dve dohody, na základe ktorých sa mu bude vyplácať dôchodok programovým výberom.

 

Je možné platiť príspevky do II. piliera aj keď už z neho poberám dôchodok?

Nie, ak sa už niekedy začal vyplácať dôchodok z II. piliera a sporiteľ je ešte zamestnaný alebo vykonáva nejakú zárobkovú činnosť, celá časť odvodov na dôchodok sa platí už len do I. piliera. Taktiež  nemôže platiť dobrovoľné príspevky. To neplatí, ak sa vypláca iba dávka výnos z investovania.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách