Zverejnené: 29.03.2017

Vinkulácia


Vinkulácia je viazanie – obmedzenie práva na peňažné prostriedky uložené v banke alebo na poistné plnenie v prospech tretej osoby -  veriteľa. Najčastejšie je to banka alebo leasingová spoločnosť, od ktorej si klient zobral úver. 

Prečo banka vyžaduje vinkuláciu?

Pri hypotékach a spotrebných úveroch, ktoré sú poskytnuté na vyššiu sumu, banka automaticky požaduje vinkuláciu poistenia  - poistného plnenia. Pri schválení hypotéky je to jedna z podmienok, ktorú musí klient splniť, aby mu banka úver schválila.

Ak banka klientovi schváli úver, klient si musí dať poistiť založenú nehnuteľnosť proti poškodeniu, zničeniu následkom požiaru alebo živelnej pohromy a zároveň musí poistenie vinkulovať  v prospech banky. To znamená, ak by došlo k nečakanému  zničeniu založenej nehnuteľnosti, poistné plnenie bude  zaslané banke a nie klientovi.  Banky sa tak chránia pred poškodením založenej nehnuteľnosti. Vinkulovaná suma musí byť minimálne  vo výške poskytnutého úveru.

Základné údaje, ktoré musí vinkulácia obsahovať

  • Uvedenie predmetu vinkulácie (dom, byt a pod.)
  • Údaje o klientovi, banke a poisťovni, v ktorej bola zriadená vinkulácia
  • Informácie o poistnej zmluve, ako je číslo poistnej zmluvy, výška poistnej sumy, druh poistenia, spoluúčasť
  • Číslo úverovej zmluvy, výška vinkulovanej sumy, doba splácania úveru
  • Akým spôsobom bude banka s poisťovňou komunikovať


Keď klient hypotéku alebo spotrebný úver splatí, môže vinkuláciu v poisťovni zrušiť  na základe písomného dokladu od banky o splatení úveru.  Zrušenie vinkulácie sa volá devinkulácia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách