Zverejnené: 18.04.2017

Vklad na kataster


Vkladom do katastra sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam - vlastnícke právo, záložné právo a pod.  zo zmlúv ako  kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, darovacia zmluva,  zmluva o prevode vlastníctva bytu. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania.

Vlastnícke právo ale prechádza na nového majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Základné údaje účastníka alebo účastníkov konania ako meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska, alebo názov a adresa sídla ak ide o právnickú osobu). Potrebné je  označiť právny úkon alebo právne úkon), na základe ktorých sa vlastníctvo nehnuteľnosti bude upravovať alebo meniť, a tiež správu katastra, ktorej budeme návrh predkladať. Treba uviesť aj číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia.

Návrh na vklad je potrebné  vytvoriť jeden krát pre kataster, kópie návrhu v podateľni  správy katastra opečiatkujú s dátumom a hodinou doručenia návrhu na vklad, počtu predložených príloh a čísla konania. Počet kópií závisí od počtu účastníkov, ktorí si chcú kópie ponechať.

Prílohy potrebné pri vklade do katastra

 • zmluva v dvoch vyhotoveniach
 • verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 • identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 • geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
 • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje
 • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v  papierovej podobe
 • správa katastra môže od účastníka konania požadovať aj iné listiny potrebné ako podklad pre rozhodnutie vo veci

Lehoty na rozhodnutie o vklade

 • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
 • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom
 • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad

Zápis správa katastra vykoná v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň.

Poplatky za vklad do katastra

 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností do 30 dní od doručenia návrhu je s poplatkom 66 €
 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností do 15 dní  od doručenia návrhu je s poplatkom 266 €

 
V prípade ak kúpno-predajnú zmluvu pripraví napríklad realitná kancelária, prepísanie majiteľa nehnuteľnosti cez web je lacnejšie. Vtedy sa platia len katastrálne poplatky. Bežný e-vklad do 30 dní stojí 33 €.  Za zrýchlený e-vklad do 15 dní do katastra je poplatok 133 €. Poplatok je možné znížiť ešte o ďalších 15 €, ak cez  katasterportal.sk  sa vopred odošle oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Vtedy je oplatok za vklad 51 €.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách