Zverejnené: 06.07.2022

Výnosová krivka


Výnosová krivka je grafické znázornenie výnosov do doby splatnosti pevne úročených cenných papierov. Zobrazuje vzťah medzi úrokovou sadzbou a jej splatnosťami. Výnosová krivka predstavuje silný nástroj, ktorý ponúka možnosť rozhodovania, pretože prostredníctvom nej je možné plánovať finančné rozhodnutia o finančných nástrojoch. 

Za normálnych okolností je výnosová krivka rastúca, teda úrokové výnosy z krátkodobých vkladov sú menšie ako výnosy dlhodobých nástrojov. Klesajúca výnosová krivka signalizuje, že trh očakáva pokles sadzieb. Plochá výkonová krivka nastáva, keď sa krátkodobé výnosy rovnajú dlhodobým výnosom. Znamená to, že miera návratnosti bez ohľadu na dobu exspirácie nevyjadruje rozdiely.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách