Zverejnené: 23.05.2023

3. pilier: Ako na výber peňazí z dôchodkového sporenia?


Article image


Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Udeje sa tak skončením výkonu prác alebo v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie tri alebo štyri (tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj). Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia.

Vyplácanie dôchodku z 3. piliera

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber vypláca priamo príslušná DDS. Doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.

Výška doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok a od počtu rokov (najmenej však 5 rokov), počas ktorých sa mu dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

Sporiteľom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014, nemajú dávkový plán, a tým pádom sa im z doplnkového dôchodkového sporenia vypláca:
 • doplnkový starobný dôchodok a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • predčasný výber.
Podmienky pre výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sporitelia, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013, majú dávkový plán, a teda sa im z doplnkového dôchodkového sporenia vypláca:
 • doplnkový starobný dôchodok a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, 
 • doplnkový výsluhový dôchodok a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, 
 • jednorazové vyrovnanie, 
 • odstupné. 
Ak sporiteľ požiada o vyplácanie doživotného doplnkového výsluhového dôchodku, jeho DDS-ka mu prevedie peňažné prostriedky vo výške aktuálnej hodnoty osobného účtu sporiteľa – čiže vo výške toho, koľko si nasporil, približne do 30 dní odo dňa požiadania o jeho vyplatenie do príslušnej poisťovne, ktorú si vyberie.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy. Dávkové plány sa zvyknú označovať číslom.

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013, a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné a to vo výške určenej podľa dávkového plánu. Deje sa tak, ak v ňom je odplata určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

Žiadosť o výplatu dávok z 3. piliera

Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia si sporiteľ podáva v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu, prípadne v banke, ak cez ňu DDS uzatváral.
Žiadosť o výplatu dávok by mala obsahovať:
 • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska sporiteľa,
 • druh dávky alebo dávok, ktoré sporiteľ žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný/dočasný),
 • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak sporiteľ žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
 • vyhlásenie sporiteľa, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia, ak sporiteľ žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
 • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak sporiteľ nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
 • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.
Autor článku: Iveta Hudáková
 
TIP OD NÁS: Odchodom z aktívneho pracovného života môže váš príjem klesnúť až o polovicu. Prognózy naznačujú, že sa tento rozdiel bude zvyšovať, a preto by ste mali počas produktívneho života venovať svoju pozornosť dôchodkovému zabezpečeniu. Vďaka možnosti získať príspevok zamestnávateľa si dokážete nasporiť výrazne viac.

TIP OD NÁS II: Ľudia často na tretí pilier frflú a nemajú tendenciu si ho otvárať kvôli absencii príspevkov od zamestnávateľa. Na dokonalé pokrytie príjmov na dôchodku je však dobré si ho otvoriť, nielen, že neviete, či časom nezačne váš zamestnávateľ prispievať aj vám, ale pretože je to jeden zo základných kameňov vášho budúceho dôchodku. Porovnať jednotlivé fondy
3. piliera si môžete na Finančnom Kompase
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách