Zverejnené: 12.05.2022

Aké príjmy banka akceptuje pri žiadosti o hypotéku


Article image

Pre získanie hypotekárneho úveru, musí mať žiadateľ pravidelný príjem zo zamestnania, alebo z podnikania. Niektoré príjmy banky akceptujú, niektoré však nie. Preto sme pre vás zrekapitulovali, aké príjmy sú pre banky všeobecne akceptovateľné a ktoré nie.

Príjem zo závislej činnosti na Slovensku 

 • pracovný pomer musí trvať min. 3 mesiace
 • priemerný príjem sa posudzuje za 6 mesiacov
 • závislá činnosť v zahraničí – pracovný pomer musí trvať  6 až viac mesiacov

Príjem zo závislej činnosti overujú banky priamo v Sociálnej poisťovni. Potvrdenie o príjme sa predkladá:

 • ak príjem nie je možné overiť (napr. súd, polícia...)
 • pri žiadosti o hypotéku pre mladých
 • pri príjme zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti v zahraničí

Tento druh príjmu podlieha prísnejším podmienkám – pracovný pomer musí trvať minimálne 6 mesiacov, niektoré banky vyžadujú aj viac. Výšku príjmu zo zahraničia si banka nemá ako overiť, preto žiadateľ musí tento druh príjmu dokladovať potvrdením o výške príjmu od zamestnávateľa v zahraničí.


Dôchodky ako príjem

 • starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok (niektoré banky neakceptujú čiastočné invalidné dôchodky)
 • výsluhový dôchodok
 • vdovský/vdovecký dôchodok 

Ďalšie akceptovateľné príjmy

 • rodičovský príspevok - ak je jeden z partnerov zamestnaný a druhý sa stará o dieťa, banky berú do úvahy príjem zo zamestnania aj výšku rodičovského príspevku, príjem by mal byť poukazovaný na účet, niektoré banky môžu vyžadovať aj potvrdenie z úradu práce a rodný list dieťaťa,
 • doktorandské štipendium - príjem sa dokladuje prostredníctvom potvrdenia o doktorandskom štúdiu a výpisom z účtu s vyplateným štipendiom za posledných 6 mesiacov,
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti (príjem z prenájmu musí byť riadne zdokladovaný, najlepšie ak chodí pravidelne na účet, musí byť zahrnutý v daňovom priznaní za predchádzajúci rok, inak banka príjem nebude akceptovať),
 • príjem z diét, cestovné náhrady (diéty musia byť poukázané od zamestnávateľa na účet klienta),
 • príspevok na opatrovanie,
 • príjem z provízií.

Pri vybavovaní hypotekárneho úveru akceptujú niektoré banky aj rôzne doplnkové príjmy, ktoré musia byť podporené hlavným príjmom žiadateľa alebo spolužiadateľa. K takýmto príjmom patrí napríklad aj výživné na dieťa. Banka si môže vyžiadať výpisy za dlhšie obdobie a na základe toho sa rozhodne, či výživné bude akceptovať ako doplnkový príjem.

Príjmy musia byť bezhotovostne poukazované na účet. Banka si môže vyžiadať výpisy z účtu, pokiaľ je príjem poukazovaný na
účet v inej banke, prípadne ak ide o príjem zo zahraničia.

Príjmy z podnikania

Príjem SZČO banka akceptuje na základe daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a doloženého  dokladu preukazujúceho príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaní.  Podmienkou je, aby živnosť existovala min. 6 mesiacov v predchádzajúcom roku, niektoré banky akceptujú iba celý rok.

Príjem sa počíta ako základ dane z posledného daňového priznania mínus daň, a to delené 12 = mesačný príjem klienta. Žiadateľ však nesmie mať mínusové alebo nulové daňové priznanie. Základ dane sa berie pred znížením o nezdaniteľnú časť.

Príjem z tržieb – príjem sa vypočítava ako 10% z obratu firmy delené 12  = mesačný príjem žiadateľa. Firma však nesmie mať mínusové alebo nulové daňové priznanie.
Príjem zo živnosť v zahraničí banky neakceptujú.

Príjmy spoločníka s. r. o. :  

V prípade jediného vlastníka spoločnosti akceptuje banka jeho príjem vo výške 10 % z obratu, podmienkou je kladné daňové priznanie. Takýto klient musí priniesť do banky daňové priznanie spoločnosti za obdobie posledného kalendárneho roka, potvrdenie o výške daňovej povinnosti spoločnosti aj doklad preukazujúci príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním.

V prípade spoluvlastníka s. r. o., alebo, ak je tento žiadateľ vlastníkom alebo konateľom viacerých s. r. o., predkladá daňové priznanie ako fyzická osoba – občan a potvrdenie o výške daňovej povinnosti. Ak má žiadateľ len príjem zo zisku spoločnosti, za predpokladu, že je vlastníkom aspoň 50 percent spoločnosti, predkladá doklad o prevode rozdeleného zisku za predchádzajúci kalendárny rok z účtu spoločnosti na účet žiadateľa, daňové výkazy za firmu, zápisnicu z valného zhromaždenia o prerozdelení čistého zisku za predchádzajúci kalendárny rok, respektíve rozhodnutie jediného spoločníka o prerozdelení čistého zisku. V prípade kombinácie príjmov klient vždy predkladá vlastné daňové priznanie a potvrdenie o výške daňovej povinnosti a ďalšie doklady podľa typu príjmu.

Uvedené podmienky sa môžu v niektorých bankách líšiť. Prehľad nemá ambíciu uviesť podrobné podmienky každej jednej banky. Skôr priblížiť záujemcovi o hypotéku alebo iný úver, ako sa banky pozerajú na príjem.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách