Zverejnené: 23.05.2023

Ako si postaviť vlastný dom - III. časť


Article image
Pozemok by sme mali kúpený, projekt je už vypracovaný na mieru podľa našich požiadaviek. Aby sme mohli zrealizovať svoj sen o bývaní vo vlastnom dome, potrebujeme stavebné povolenie. Stavebné povolenie je potrebné na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu s rozlohou väčšou ako 25 m².

Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade. Proces stavebného povolenia od rozhodnutia stavať až po prvý výkop základov je dlhý a náročný proces. Preto zaoberať sa vybavovaním stavebného povolenia je potrebné aspoň rok pred tým, ako sa rozhodnete pustiť do prvého kroku stavby a to do základov. Bez povolenia začať nemôžete.

Návšteva stavebného úradu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade. Najlepšie je ho navštíviť osobne, pretože žiadne informácie z internetu nenahradia osobné stretnutie s pracovníkom stavebného úradu. Pracovník vás oboznámi s tým, čo budete všetko potrebovať k stavebnému povoleniu a rovnako vás môže upozorniť aj na miernu  odlišnosť, nakoľko podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu. Oficiálne tlačivo žiadosti na vydanie stavebného povolenia získate na stavebnom úrade alebo na ich webovej stránke.

Čo obsahuje žiadosť o stavebné povolenie

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby, pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy  stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv podľa katastra nehnuteľností,
 • parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe,
 • zoznam účastníkov stavebného konania,
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.  

Prílohy potrebné k stavebnému povoleniu

 • list vlastníctva, ktorým potrebujete preukázať vlastnícky vzťah k pozemku. Niektoré úrady chcú plnohodnotný list vlastníctva vydaný katastrálnym úradom a niekedy stačí aj informačný z internetu samozrejme nie starší ako 3 mesiace,
 • kópia katastrálnej mapy, tiež nie staršia ako 3 mesiace,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. V rámci nej sa  dokladujú aj vytyčovacie výkresy alebo potrebná geometria, či stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav,
 • certifikát o spôsobilosti projektanta,
 • územné rozhodnutie, respektíve stanovisko pre umiestnenie stavby,
 • vyhlásenie o stavebnom dozore oprávnenou osobou,
 • meno stavebného dozoru,
 • súhlas vodární o pripojení stavby na kanalizáciu a vodu,
 • súhlas elektrární s pripojením stavby do siete,
 • súhlas plynární s pripojením objektu na plynovú prípojku,
 • vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu kvôli napojeniu pozemku a stavby na pozemné komunikácie,
 • súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia, za ktorý sa pokladá aj kotol. Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu,
 • súhlas susedov, ak chcete mať napríklad okná bližšie ako 7 metrov od obytných miestností susedov a podobne.
Stavebný úrad si môže vyžiadať akékoľvek iné doklady, ktoré budú súvisieť so stavbou, s pozemkom, iné špecifické doklady napríklad od pamiatkového úradu a podobne.

Návšteva stavebného úradu

Vyplnenú žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s prílohami môžete zaniesť na stavebný úrad. Žiadosť o stavebné povolenie môžete podať aj elektronicky. Pre začatie stavebného konania je potrebné aj uhradenie správneho poplatku. Na stavbu rodinného domu je správny poplatok vo výške 50,00 eur.

Ak ste prešli celým procesom vybavenia stavebného povolenia a máte v rukách stavebné povolenie, môžete začať stavať. Jeho platnosť je len dva roky od vydania. Stavebný úrad vám určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie platí po 15-dňovej lehote, kedy sa môžu upresniť detaily od zúčastnených strán.

Doba platnosti stavebného povolenia

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
 
TIP OD NÁS: Keď sa rozhodnete pre stavbu rodinného domu, vybavovanie stavebného povolenia vás neminie. Vybaviť stavebné povolenie si môžete sami ale môžete využiť aj služby firmy, ktorá stavebné povolenie vybaví za vás.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách