Zverejnené: 29.03.2017

Bankové tajomstvoPredmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov.

Informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak.

Povinnosť bánk

Povinnosťou všetkých bánk alebo zahraničnej pobočky je zachovávať bankové tajomstvo, to znamená, že banky nesmú nechať uniknúť informácie o klientoch, s ktorými vykonávali obchod a dozvedeli sa o nich informácie rôzneho druhu. Majú povinnosť zachovať mlčanlivosť aj o majetkových pomeroch svojich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri poskytovaní úverov. Banka alebo pobočka zahraničnej banky môže informácie chránené bankovým tajomstvom poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomných súhlasom dotknutej osoby alebo na jeho písomný pokyn, ak zákon neustanovuje inak.

Komu môže banka poskytnúť informácie o klientovi?

Zákon o bankách určuje subjekty, pri ktorých umožňuje banke poskytnúť správu o všetkých záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva bez súhlasu klienta, ako napríklad finančná polícia, súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový orgán, colný orgán, osoby poverené bankovým dohľadom, audítorom, fondu na ochranu vkladov, orgánu štátnej správy  (obec, mesto v prípade nezaplatenia dane z nehnuteľností)  a pod. Výnimka je aj v prípade, ak si klient neplní  svoje záväzky voči banke, ako je nesplácanie úveru. V takom prípade  má  banka oprávnenie poskytnúť informácie znalcovi pre ocenenie záväzku klienta, komerčnému právnikovi  alebo advokátovi, ktorého písomne splnomocnila na svoje zastupovanie, iným bankám alebo osobám, na ktorú banka postúpila svoju pohľadávku.

Výnimky bankového tajomstva

Sú aj výnimky súvisiace nielen s poskytovaním informácií ale aj s možnosťou disponovania s vkladom klienta bez jeho súhlasu. V prípade exekúcie účtu na podnet orgánov, je možné aj zablokovanie účtu. Banky sú oprávnené viesť evidenciu klientov, ktorí si neplnia svoje povinnosti  voči banke, ktoré vyplývajú  zo zmluvných vzťahov a tieto informácie si môžu aj vymieňať. V prípade ak klient vykazuje neobvyklé finančné alebo obchodné operácie  v hotovosti nad 100 000 EUR, banka musí hlásiť túto operáciu bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska.

Banka je taktiež povinná  poskytnúť informáciu, ktorá je predmetom bankového tajomstva tretej osobe z inej krajiny (mimo EÚ), kde je vedené napríklad trestné stíhanie vo veci. Vyplýva to z plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Banka by poskytnutie takejto informácie koordinovala s políciou.

Zákon vymedzuje osoby, ktoré sú povinné zachovať mlčanlivosť aj po ukončení pracovného pomeru

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách