Zverejnené: 16.03.2017

Bianko zmenka


Bianko zmenka sa niekde nazýva aj blanko zmenka. Ide o relatívne bežný spôsob ručenia pri úveroch aj pôžičkách. Zároveň patrí medzi  najjednoduchšie spôsoby zabezpečenia veriteľa voči záväzku dlžníka.

Bianko zmenka je zmenka, ktorá nie je vyplnená celkom, nemá uvedené všetky podstatné náležitosti, ktoré určuje zákon. Jej majiteľ ich doplní dodatočne, čím ju učiní platnou so všetkými povinnými údajmi.  Zväčša chýba údaj, ako je dátum a  výška dlžnej sumy. Neúplnosť bianko zmenky nie je trvalá ale dočasná.

Dopisovaním chýbajúcich  údajov  sa veriteľ  riadi podľa Dohody o vyplňovacom  zmenečnom práve, ktorá uvádza,  za akých podmienok môže byť daná bianko zmenka vyplnená.

V prípade veriteľa je v jeho  záujme, aby v Dohode bola uvedená aj maximálna možná suma, ktorú je možné do bianko zmenky doplniť.  Preto s vydaním bianko zmenky je potrebné podpísať aj Dohodu  o vyplňovacom práve.

Medzi veriteľom a dlžníkom je v tejto Dohode napríklad uvedené, že veriteľ má právo doplniť prázdne údaje (dátum a dlžnú sumu), ak dlžník nesplatí akúkoľvek časť pohľadávky načas. Preto ak veriteľ doplní dlžnú sumu, dlžník nemá právo namietať.

Bianko zmenka je pre veriteľa veľkou výhodou

Výhoda je v tom, že môže jednoducho a hlavne rýchlo vymáhať dlh. Pri vymáhaní nemusí držiteľ zmenky dokazovať nič, okrem toho, že je platná a je jej majiteľom. Dlžník má pri podávaní námietok obmedzené možnosti, z dôvodu, že existuje  inštitút zmenkového platobného rozkazu na zaplatenie zmenkovej sumy, ktorú uviedol veriteľ.

Dlžník sa môže brániť v takom prípade, ak k  vyplňovaniu bianko zmenky dôjde v rozpore s podpísanou dohodou o udelení vyplňovacieho práva.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách