Zverejnené: 17.02.2022

Čas na podanie daňového priznania sa blíži. Aké úľavy si môžete uplatniť?


Article image
Do konca roka 31.12.2017 štát podporoval mladých žiadateľov o hypotéku štátnym príspevkom pre mladých. Pre žiadosti o hypotekárny úver od 1. januára 2018 platí, že ak žiadateľ o hypotéku splní podmienky ako pre získanie štátneho príspevku pre mladých, tak formou daňového bonusu si môže požiadať o vrátenie polovice zaplatených úrokov. Od roku 2014 si daňovník môže znížiť základ dane aj o príspevky preukázateľne zaplatené na doplnkové dôchodkové sporenie. 


Podmienky uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky pri hypotéke. 

Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, musí mať stály zdroj príjmov.
 
Úver musí byť zaistený záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.
 
Uplatniť si môžete daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 eur za rok zo sumy úveru 50 000 eur.
 
Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 
 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018,
 • vek žiadateľov do 35 rokov,
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy,
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu,
 • splatnosť od 5 do 30 rokov.
 
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárske Slovenskej republiky v roku 2020 dosiahla 1 133 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje  1 472,90 eura, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2021.Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.
 
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.
 
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď:

 
 • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, o ktoré musí daňovník požiadať do 15.2.2022 alebo
 • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby do 31.3.2022 respektíve pri odklade daňového priznania do 30.6.2022. 

Daňový bonus pri refinancovaní zaniká. 

Pri refinancovaní hypotéky, z ktorej máte nárok na daňový bonus, tento nárok zaniká. Refinančná hypotéka nie je úver na nadobudnutie nehnuteľnosti na bývanie, aj keď sa ňou refinancuje hypotéka, ktorou dlžník nehnuteľnosť na bývanie pôvodne nadobudol.
 
Na uplatnenie bonusu na zaplatené úroky potrebujete potvrdenie od banky. Niektoré banky ho klientom, ktorý spĺňajú podmienky nároku na bonus zasielajú potvrdenie automaticky, niektoré banky ho vystavia na požiadanie klienta
 
Banky, ktoré zasielajú potvrdenie klientom automaticky: 
 • 365.banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Slovenská sporiteľňa zasiela potvrdenie prostredníctvom Georgea.
 • VÚB zasiela potvrdenie prostredníctvom Internet bankingu.
 • ČSOB zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Poštová banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Prima banka zasiela potvrdenie prostredníctvom Internet bankingu.
 • UniCredit Banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 
Banky, ktoré zasielajú potvrdenie klientom na požiadanie: 
 • mBank zasiela potvrdenie klientovi do 15 dní od požiadania.
 • Oberbank zasiela potvrdenie klientovi do 30 dní od požiadania.
 
Banky, ktoré vydávajú potvrdenie klientom na pobočke: 
 • Tatra banka vydáva potvrdenie osobne v pobočke banky. 

Zníženie základu dane o príspevky na III. pilier. 

Príspevky sporiteľa na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy uzatvorenej o doplnkovom dôchodkovom sporení  a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Ide o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur.
 
Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov. Aby si sporiteľ mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: 
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej od 1.1.2014, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, 
 • sporiteľ  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
 
Ak bol sporiteľovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená. 
 
TIP OD NÁS: Skontrolujte si, či máte v banke alebo v DDS uvedenú aktuálnu adresu. Môže sa stať, že potvrdenie z banky alebo z
 DDS bude zaslané na pôvodnú adresu a Vás tlačí čas, na odovzdanie podkladov k daňovému priznaniu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách