Zverejnené: 19.04.2017

Cenné papiere


Je to listina alebo pohľadávka vlastníka cenného papiera voči tomu, ktorý cenný papier vydal. Cenné papiere sú v dvoch podobách ako listinné, ktoré sú fyzicky vytlačené na papieri v podobe listiny, a nie sú verejne obchodovateľné a  zaknihovaný cenný papier, ktorý je evidovaný v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov v stredisku cenných papierov, je verejne obchodovateľný  a bol prijatý na obchodovanie na verejný trh kótovaných cenných papierov.

Cenné papiere sa delia podľa:

 • ekonomickej funkcie - šeky, zmenky, akcie a pod.
 • práv a povinnosti - základné a zvýhodnené
 • obehu – obchodovateľné, neobchodovateľné alebo s obmedzenou obchodovateľnosťou
 • druhu práva na majetok – majetkové (akcie), úverové (zmenky), vecné (hypotekárne záložné listy), dispozičné (nákladný list)
 • spôsobu emisie – hromadné, individuálne
 • spôsobu zaistenia – bez záruky, so zárukou

Pri vydávaní cenných papierov sa rozlišujú dve metódy a to vlastné vydanie, vtedy emitent (ten, kto cenné papiere dáva do obehu) sám predáva cenné papiere alebo opčné vydanie, kedy je emitent menej známi a vtedy poverí tým inštitúciu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti


Podľa toho, kto cenné papiere vydal ich môžeme deliť na:

 • Štátne, napríklad štátne dlhopisy
 • Verejno-právne, ide o dlhopisy miest a obcí
 • Súkromné, napríklad vkladné knižky, zmenky, akcie

K cenným papierom patria:

 • Dlhopisy
 • Akcie
 • Pokladničné poukážky
 • Podielové listy
 • Cestovné šeky
 • Šeky
 • Kupóny
 • Zmenky
 • Vkladové listy
 • Vkladné knižky
 • Depozitné certifikáty


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách