Zverejnené: 07.04.2017

Dlžné poistné


Ak poistné nie je zaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne (ak následné poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy), poistenie zaniká pre neplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka a poisťovňa má nárok na dlžné poistné za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistenému poistnú ochranu).

Výzva na zaplatenie poistného

Ak klient nezaplatí poistné načas po určitej dobe poisťovňa pošle klientovi upomienky a následne Výzvu na zaplatenie, kde poisťovňa uvedie v zmysle občianskeho zákonníka presný dátum, kedy poistná zmluva zanikne pre nezaplatenie poistného. Dátum na doručenke, napísaný pri prevzatí od pošty je začiatkom mesačnej lehoty pred zánikom poistenia. Ak napríklad 15. septembra 2015 klient prevzal doporučenú výzvu na zaplatenie poistného, zánik poistenia bude 15. októbra 2015. Podľa §122 Občianskeho zákonníka (lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.)

Premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka § 101 je stanovená na 3 roky a začína plynúť odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý krát. Ak poisťovňa oznámila listom klientovi, že k 15.októbru 2015 zmluva zanikla pre neplatenie, tento dátum (15.október 2015) je považovaný za deň od kedy sa začne počítať obdobie 3 rokov.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách