Zverejnené: 18.04.2017

Dopravná nehoda a škodová udalosť


Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode

Povinnosť účastníka dopravnej nehody

 • ohlásiť dopravnú nehodu polícií
 • poskytnúť podľa schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
 • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru


V prípade nevyhnutnosti na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť polícií potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia. Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

 

Za škodovú udalosť sa považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

 • nebola usmrtená ani zranená osoba,
 • nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • neunikli nebezpečné veci alebo
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, v súčasnosti  je to  hodnota 3 990 €

 

Za škodovú udalosť sa nepovažuje udalosť ak

    nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
    je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a odmietol sa podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia
    ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Škodová udalosť sa teda nenahlasuje polícií, ale účastníci dopravnej nehody vypíšu tlačivo o nehodeUžitočné články

Finančný Kompas v médiách