Zverejnené: 03.03.2021

Hypotéka a osobný bankrot


Article image
Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok. Podmienkou osobného bankrotu je, že musí byť voči osobe vedené exekučné konanie. Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
 
Osoba musí preukázať poctivý zámer, musí mať snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov. Musí poskytnúť potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a mať riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.
 

Máte šancu sa dostať k hypotéke?

 
Je bežné, že banka vyhľadáva a využíva podrobné informácie o žiadateľovi o hypotéku a dôsledne si preverí jeho aktuálnu finančnú bonitu a rovnako aj jeho finančnú históriu. Rozhodujúcimi sú dáta z úverových registrov, nakoľko sa jedná o pravidelne aktualizované databázy (mesačne k 20- tému), ktoré obsahujú oveľa komplexnejšie informácie.
 
Domáhať sa zbavenia dlhov cez osobný bankrot je možné iba raz za 10 rokov, ale zároveň celých desať rokov ste dohľadateľný v Registri úpadcov, kde si vás môže vyhľadať banka pri vašej prípadnej žiadosti o hypotéku.  Banka skôr poskytne hypotéku dlžníkovi v exekúcii ako dlžníkovi v osobnom bankrote.
 
Ak je dlžník v exekúcií je vysoká šanca vymôcť aspoň časť dlhu od neplatiča. Ak dlžník svoje dlhy vyplatí, exekúciu je exekútor povinný ukončiť. Ak sa nejednalo o exekúcie z dôvodu nesplácania úverov,  je šanca, že banka mu schváli  úver vrátane hypotéky.
 
V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom hypotéky a podmienok na jej získanie, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky.


Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách