Zverejnené: 30.05.2022

Invalidný dôchodok


Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom sa poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.  

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý:
  • je invalidný
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách