Zverejnené: 12.12.2023

Koľko poistencov zmení zdravotnú poisťovňu k 1.1.2024?


Article image
K zmene zdravotnej poisťovne v roku 2023 požiadalo 173 531 poistencov. Z toho Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptuje predbežne 146 401 prihlášok, neakceptovaných bolo 27 130. Úrad eviduje pokles neakceptovaných prihlášok oproti minulému roku. Ako dôvod uviedol späťvzatie prihlášok, ktoré mohli poistenci tento rok vykonať až do konca októbra a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní.

Poistenci, ktorí podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30. 9. 2023 (t. j. zmena od 1. 1. 2024), mali tento rok prvýkrát možnosť do 31. 10. 2023 vziať podanú prihlášku späť  a ostať tak poistencami svojej súčasnej zdravotnej poisťovne. Celkom bolo v tomto roku podaných 20 157 späťvzatí podanej prihlášky. Zákonnú možnosť podať späťvzatie prihlášky aj v priebehu októbra, teda v prvom mesiaci po ukončení prepoisťovacej kampane, podľa údajov k 31. 10. 2023 využilo 223 poistencov.

Tak ako po minulé roky, obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov sú v najchudobnejších regiónoch Slovenska a často ide o obce s vysokým percentom rómskej populácie (podľa atlasu rómskych komunít až do 90 %). V obci Sása (okres Revúca) sa v tomto roku prepoistilo takmer 48 %, v obci Lipovec (okres Rimavská Sobota) sa prepoistilo takmer 42 %.

Nekalé praktiky sprostredkovateľov

ÚDZS upozornil na nekalé praktiky v prepoisťovacej kampani. Využívajú sa podľa neho často práve v marginalizovaných (okrajových) komunitách. V súčasnosti preveruje podnety od poistencov z marginalizovaných skupín. Tí uvádzajú, že za podanie prihlášky prijali peňažné plnenie od osoby konajúcej za zdravotnú poisťovňu.

Napriek zmenám legislatívy, ktorých cieľom bolo nekalé praktiky obmedziť, ako aj prísľubu predstaviteľov zdravotných poisťovní, že ukončia spoluprácu s agentmi, ktorí takéto praktiky v minulosti používali, aktuálne čísla o prepoisťovaní v tomto roku ukazujú, že sa tento problém nepodarilo úplne odstrániť.

Z údajov vyplýva, že z 26-tisíc tzv. často prepoisťovaných poistencov (ide o skupinu poistencov, ktorí sa za posledných 10 rokov, t. j. v rokoch 2012-2022 prepoistili 6 a viackrát, pričom prepoistenie v roku 2022 znamená, že podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2023.) sa v tomto roku opätovne prepoistilo takmer 11-tisíc, čo predstavuje 41 %. Najviac týchto poistencov sa prepoistilo do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a do Union zdravotnej poisťovne, a. s. . Obe tieto poisťovne zaznamenali po 4-tisíc prihlášok často prepoisťovaných poistencov. Do Dôvera zdravotnej poisťovne, a. s. sa ich prepoistilo približne 3-tisíc.

Nekalé praktiky a benefity jednotlivých poisťovní

Pri prepoistení zohrali významnú úlohu jednotlivé benefity, ktoré zdravotné poisťovne poistencom ponúkali. Napríklad išlo o doplatky za lieky, príspevky na okuliare a zuby, o nadštandardné služby ako odvoz pacienta kdekoľvek v rámci SR, na ktoré nemá poistenec nárok z verejného zdravotného poistenia.

Ako uviedol ÚDZS, podľa dostupných údajov zdravotné poisťovne vynaložili na finančné benefity len za prvý polrok roku 2023 celkovo takmer 30 mil. eur. Za celý rok 2021 to bolo takmer 29 mil. eur a za rok 2022 viac ako 40 mil. eur. Z týchto údajov jednoznačne vyplýva, že finančné prostriedky vynakladané zdravotnými poisťovňami práve na tieto benefity majú každoročne stúpajúcu tendenciu. V iných krajinách EÚ takéto praktiky nemajú povolené.

Neakceptované a akceptované prihlášky od 1. 1. 2024
Zdravotná poisťovňa Podané Neakceptované   Akceptované    %
Dôvera 87 723 11 758 75 965 51,89%
VŠZP 36 423 5 961 30 462 20,81%
Union 49 385 9 411 39 974 27,30%
Spolu 173 531 27 130 146 401 100%

Prírastok/úbytok zdravotných poisťovní od 1. 1. 2024
Zdravotná poisťovňa Odhlásený poistenci  Prírastok/úbytok poistencov 
Dôvera -35 089 40 876
VŠZP -79 211 -48 749
Union -32 101 7 873

Zdroj: ÚDZS

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách