Zverejnené: 27.10.2023

Menili ste zdravotnú poisťovňu? Pribudla novinka späťvzatia žiadosti do 31. 10.


Article image
Podľa predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyplýva, že zdravotnú poisťovňu chcelo v  roku 2023 zmeniť viac ako  170-tisíc poistencov. Najväčší záujem bol o zdravotnú poisťovňu Dôvera (odhad čistého nárastu okolo 40-tisíc poistencov). Najviac poistencov pravdepodobne stratí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (okolo 50-tisíc poistencov). Presnejšie údaje poskytne úrad po spracovaní októbrových späťvzatí a komplexnom vyhodnotení  koncom novembra 2023.

Nekalé praktiky niektorých agentov bohužiaľ fungujú aj pri zmene zdravotných poisťovní, napriek zmenám legislatívy, ktorých cieľom bolo tieto praktiky obmedziť.  Predbežné čísla o prepoisťovaní v roku 2023 ukazujú, že sa tento problém nepodarilo úplne odstrániť. Z údajov vyplýva, že z 26-tisíc tzv. často prepoisťovaných poistencov sa v tomto roku opätovne prepoistilo viac ako 11-tisíc, čo predstavuje 42 %.

Pribudla novinka vzhľadom na zmenu príslušnej legislatívy, poistenci, ktorí podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30. 9. 2023 (t. j. zmena od 1. 1. 2024) majú ešte možnosť do 31. 10. 2023 vziať podanú prihlášku späť, ak by chceli ostať poistencami terajšej zdravotnej poisťovne.

Aký je postup pri späťvzatí prihlášky?

Späťvzatie je možné podať osobne v zdravotnej poisťovni, alebo elektronicky, pričom k späťvzatiu prihlášky musí byť pripojená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo bolo uvedené na prihláške, alebo iným spôsobom, napr. poštou a k späťvzatiu prihlášky musí byť pripojená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo bolo uvedené na prihláške alebo späťvzatie prihlášky musí byť podpísané úradne osvedčeným podpisom. Späťvzatie prihlášky musí mať písomnú formu a obsahovať:
 
  • označenie zdravotnej poisťovne, ktorej je určené,
  • identifikáciu poistenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu poistenca, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
  • za maloletého, za poistenca pozbaveného spôsobilosti na právne úkony a podobne, identifikáciu osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca,
  • podpis poistenca alebo podpis osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca.

Celkom bolo v tomto roku podaných 9 187 späťvzatí. Zákonnú možnosť podať späťvzatie aj v priebehu októbra, teda v prvom mesiaci po ukončení prepoisťovacej kampane, podľa údajov k  11. 10. 2023 zatiaľ využilo 223 poistencov. Presnejšie údaje úrad poskytne koncom novembra 2023.
Zdroj: UDZS

V januári 2024 potom najneskôr do 8 dní musíte nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Ak ste živnostník, nezabudnite si upraviť trvalý príkaz a presmerovať svoje odvody do novej poisťovne. Zmenu poisťovne nemusíte povinne nahlasovať vášmu všeobecnému lekárovi alebo špecialistom, u ktorých máte plánované vyšetrenia. Stačí to dodatočne povedať sestričke pri najbližšej návšteve lekára.

Autor článku: Iveta Hudáková

 
 
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách