Zverejnené: 14.06.2022

NBS sprísňuje pravidlá poskytovania úverov pre starších žiadateľov


Article image

Národná banka Slovenska prichádza od 1.10.2022 s úpravou poskytovania úverov na bývanie. Úprava sa  bude týkať hlavne žiadateľov, ktorý požiadajú o úver na bývanie a ich vek prekročil vek 40 rokov v čase podania žiadosti. Predíde sa tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s vysokými hypotékami a samozrejme aj splátkami. Čím bude človek starší, tým menej peňazí si bude môcť od banky požičať.

Dôvod, prečo NBS pristúpila k sprísneniu pravidiel

Cieľom tento úpravy je obmedzenie problémov so splácaním úveru v dôchodkovom veku. Podľa súčasných pravidiel by dlh jednotlivca nemal presiahnuť 8-násobok jeho ročného príjmu. Túto hranicu - DTI chce Národná banka Slovenska zmeniť, a preto navrhuje, aby sa maximálna výška úveru znižovala o 0,25-násobok čistého ročného príjmu klienta za každý rok presahujúci vek 40 rokov. Napríklad  45-ročný človek by si mohol požiadať o úver už len 6,75-násobkom svojho ročného príjmu.

Pri výpočte DTI sa berú do úvahy všetky úvery, ktoré klient spláca. Každý úver, ktorý už má, mu tak znižuje výšku limitu úveru, ktorý si chce požičať. Nakoľko sa obchádzajú pravidlá je potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. V praxi budú mať zmeny vplyv na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec.

Koho sa obmedzenia dotknú

Obmedzenie sa budú týka len tých žiadateľov, pri ktorých je rastúce riziko. Ide teda o úvery, ktoré budú splácané aj na dôchodku a zároveň je ich výška v porovnaní s príjmom príliš vysoká. Nakoľko výška poskytnutých úverov klientom v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy,  hlavným cieľom je sprísnenie podmienok, aby sa do budúcna zabránilo pokračovaniu takýchto rizikových trendov.
 

Llimit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu:
Vek klienta Limit - DTI   Vek klienta Limit - DTI
do 40 rokov 8   53 4,75
41 7,75   54 4,5
42 7,5   55 4,25
43 7,25   56 4
44 7   57 3,75
45 6,75   58 3,5
46 6,5   59 3,25
47 6,25   60 3
48 6   61 2,75
49 5,75   62 2,5
50 5,5   63 2,25
51 5,25   od 64 2
52 5      
 

Súčasné pravidlá poskytovania úverov

 
Limit na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (LTV)
Ukazovateľ LTV nemôže presiahnuť hodnotu 90 %. Podiel nových úverov s LTV medzi 80 % a 90 % nemôže presiahnuť 20 % poskytovaných úverov.
 
Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver
Limit na ukazovateľ schopnosti splácať je stanovený vo výške 60 %, to znamená, že výška všetkých mesačných splátok žiadateľa o úver nemôže presiahnuť 60 % jeho čistého príjmu, z ktorého sa v prvom rade odpočíta životné minimum.

Pri nových aj existujúcich úveroch so zostatkovou splatnosťou nad 8 rokov treba zohľadniť, že úrokové sadzby môžu mať stúpajúci trend. Okrem aktuálnej splátky úveru treba preto vypočítať aj splátku pri úrokovej sadzbe vyššej o 2 percentuálne body (najviac však do výšky 6 %) pri splatnosti úveru 30 rokov.

Limit na ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI)
Maximálny podiel nových úverov, pri ktorých ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu nepresahuje hodnotu 8.
Úvery na bývanie poskytované klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3- násobok priemernej mzdy a DTI pri týchto úveroch neprevyšuje hodnotu 9. Výnimku môže mať max. 5 % poskytnutých úverov

Limity na maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné splácanie
Banky môžu spravidla poskytovať hypotéky s maximálnou splatnosťou 30 rokov. Splatnosť  úveru nad 30 rokov môže prekračovať 10 % hypoték.
Pri úveroch na bývanie nemôže byť v čase poskytnutia dohodnutý (čiastočný) odklad splátok úroku alebo istiny, postupne sa zvyšujúce splátky, dočasné zníženie úroku alebo menej častá ako mesačná frekvencia splácania.

Zdroj: NBS

TIP OD NÁS: Dnes má Slovensko historicky najviac dlžníkov, ktorí budú splácať hypotéku ešte po sedemdesiatke. Preto sa netreba zadlžovať, ale práve naopak, zbavovať sa drahých úverov a hlavne tých spotrebných. Sústrediť sa skôr na dôchodkové sporenie, aby sme mali dôstojnú starobu, a aby sme sa nemuseli trápiť, kde zoberiem peniaze na ďalšiu splátku úveru.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách