Zverejnené: 06.04.2017

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania


Poistenie chráni poisteného v prípade, ak jeho zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobí škodu, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Dojednanie poistenia

Poistenie je možné dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve, držbe zamestnávateľa, ako aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal. Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy. Zamestnávateľ môže v prospech svojich zamestnancov uzatvoriť skupinové poistenie. Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu, to znamená, že mala by zodpovedať štvornásobku alebo trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

V súčasnej dobe je touto maximálnou výškou suma, ktorá sa rovná

  • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme napr. učitelia, administratívni pracovníci
  • štvornásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru v služobnom pomere
  • trojnásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere, sudcu alebo prokurátora
  • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere napr. colníci, policajti
  • tretine dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru


Pri spôsobení škody poisťovňa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody. Pri  určovaní tejto ceny vychádza z nadobúdacej ceny, prihliada pritom na vek,  amortizáciu (postupné znižovanie hodnoty majetku, spôsobené najmä opotrebovaním alebo starnutím)  aj funkčnosť veci.

Výška náhrady škody, však nemôže presiahnuť sumu 4-násobklu priemerného mesačného zárobku, čiže maximálnu sumu, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať uhradiť podľa platných všeobecných záväzných právnych predpisov.

Limity poistnej sumy

Poisťovňa má svoje limity pre minimálnu a maximálnu poistnú sumu -  minimálna poistná suma je  stanovená na 1 000 € a maximálna na 10 000 €. Niektoré  poisťovne uzatvárajú poistenie zodpovednosti zamestnanca aj s neobmedzenou poistnou sumou.

Poistenie pri výkone povolania si môže dojednať nielen osoba pracujúca na základe pracovnej zmluvy, ale v niektorých poisťovniach aj osoby, ktoré vykonávajú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentovUžitočné články

Finančný Kompas v médiách