Zverejnené: 11.04.2017

Poistné riziko


Poistné riziko je riziko, na ktoré poisťovňa môže uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistno-technických podmienok, je nebezpečenstvo vzniku škody, o ktorej nevieme, kedy nastane a či vôbec nastane (s výnimkou dožitia alebo úmrtia – toto určite nastane, neistota je v čase – kedy.). Poisťovňa preberá riziko za poistné - úplatu.

Pri nadlimitnom alebo viacnásobnom poistení poisťovňa skúma individuálne riziko, kedy požadované poistné krytie prekračuje obvyklé výšky poistných súm. Poisťovňa tiež skúma, či poistenie nie je uzatvárané z dôvodov špekulácie.

Poistenie je možné uzavrieť proti všetkým rizikám, okrem vylúčených rizík z poistenia a proti menovaným rizikám.

Členenie rizík

 • podľa výsledku pôsobenia – čisté riziko (krádež, živel, havária), riziko špekulatívne
 • ovplyvniteľnosti – neovplyvniteľné riziko je také, ktoré sa nedá predvídať ako je živel a ovplyvniteľné riziko, ktorému môže človek zabrániť (ako napríklad úraz)
 • poistiteľnosti – poistiteľné alebo neopoistiteľné rizika

Poistiteľné riziko musí spĺňať podmienky

 • identifikovateľnosť - jednoznačné určenie príčiny vzniku udalosti, ktorej výsledkom bude strata krytá poistením
 • náhodnosť udalostí - spočíva v neurčitosti (riziko kryté poistením sa prejaví negatívne a spôsobí stratu)
 • vyčísliteľnosť straty – znamená to, že vzniknutú stratu možno vyčísliť a zo strany poisťovne ju možno nahradiť
 • ekonomická únosnosť - závisí od podmienok existujúceho trhového mechanizmu

Kritériá oceňovania rizika, ktoré sú predmetom skúmania pri uzatváraní poistenia

 • pracovná činnosť a vykonávanie športov pri úrazovom poistení
 • zdravotný stav pri životnom úrazovom, nemocenskom alebo zdravotnom poistení
 • subjektívne riziko
 • poloha nehnuteľnosti, technický stav nehnuteľnosti a jej vek,  zabezpečenie proti požiaru a pod.

Pracovníci, ktorí oceňujú, primajú riziko,  stanovujú cenu poistenia, obmedzenia a výluky alebo odmietnu riziko prijať do poistenia, keď zistia, že je pre poisťovňu neprijateľné sa nazývajú  aktuári – poistný matematici. Aktuári tvoria poistné produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, navrhujú výšku finančnej rezervy a pod.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách