Zverejnené: 09.11.2020

Práva a povinnosti poistenca zdravotnej poisťovne


Article image
Podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti a Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, má každý poistenec právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a úhradu nákladov za ňu.
 

Čo je zdravotná starostlivosť?

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa:
 • prevenciu
 • aktívne vyhľadávanie a liečenie osôb vyžadujúcich sústavnú preventívnu alebo liečebnú starostlivosť
 • diagnostiku
 • liečbu
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • pôrodnú asistenciu

Čo je neodkladná zdravotná starostlivosť?

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie.
 

Neodkladná starostlivosť je poskytovaná pri:

 • pôrode
 • vyšetrení osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy
 • diagnostike a liečbe osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou
 • preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia
 • neodkladnej preprave darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu
 • neodkladnej preprave vykonávanej poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby
 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
 • výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (toto právo sa nevzťahuje na osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a žiadateľa o azyl)
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume
 • odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti
 • zmiernenie utrpenia
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu
 • podieľanie sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
 

Povinnosti poistenca:

 • uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť
 • plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania
 • podať prihlášku do ôsmich kalendárnych dní
 • doplatiť poistné
 • poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni
 • dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • preukazovať sa preukazom poistenca
 • predložiť liekovú knižku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti

 

Zdroj: Zdravotné poisťovne

Ak si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách