Zverejnené: 13.12.2017

S akými sťažnosťami môžete uspieť u bankového ombudsmana?


Article image

Bankový ombudsman je nestranný orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou, ktorého úlohou je dodržiavanie a posudzovanie pravidiel etického správania členov Slovenskej bankovej asociácie,  monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi.


Bankového ombudsmana volí Prezídium Slovenskej bankovej asociácie. Podmienkou je, že za  ombudsmana je možné zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenska, je spôsobilý na právne úkony, je bezúhonný, má adekvátne vzdelanie a schopnosti, ktoré sú zárukou riadneho vykonávania funkcie a samozrejme súhlasí s voľbou ombudsmana. 

Ombudsman koná na základe podnetu spotrebiteľa, je povinný vykonávať svoju činnosť nestranne, nezávisle a dôsledne. Jeho povinnosťou je zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobných údajov, ochrany bankového tajomstva a vo všetkých faktoch, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. Zachovať mlčanlivosť je povinný aj po skončení svojej funkcie.

Najčastejšie problémy spotrebiteľov

 • neschopnosť splácať úver 
 • predčasné splatenie úveru (banky majú určitú lehotu na vystavenie potvrdení a klienti nestihnú skompletizovať všetky potrebné dokumenty, aby mohli splatiť úver bez poplatku)
 • zneužitie platobných kariet
 • úver po rozvode 
 • vklady a bežné účty
 • spotrebiteľ podpíše tlačivo v banke, ale nevie čo podpísal
 • ručenie pri úvere
 • blokácia účtu exekútorom 
 • branie úverov pre tretiu osobu

Podanie podnetu spotrebiteľa

Spotrebiteľ môže podnet podať písomne alebo elektronickou poštou. Musí byť jasné o akú vec sa jedná, čoho sa spotrebiteľ domáha a proti ktorej banke podáva podnet. Spotrebiteľ zároveň musí dať súhlas pre ombudsmana so spracovaním osobných údajov a údajov tvoriacich bankové tajomstvo za účelom vybavenia podnetu v zmysle platných právnych predpisov a súhlas s tým, že podaním podnetu prijíma procesné pravidlá. 

Postup vybavovania podnetu

Podnet je ombudsman povinný preskúmať najneskôr do troch mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak podávateľ podnetu neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu, alebo ide o anonymný podnet, ombudsman takýto podnet nevybavuje, ak osobitný zákon neurčuje inak. Pri zložitejších prípadoch je ombudsman povinný podnet preskúmať najneskôr do šiestich mesiacov od jeho doručenia.

Podnet sa považuje za vybavený, ak ombudsman upovedomí podávateľa podnetu. Podnet sa považuje za vybavený aj vtedy, ak písomnosť o vybavení podnetu sa nepodarilo adresátovi doručiť na adresu, ktorú v podnete uviedol.
Ombudsman je oprávnený pri vybavovaní podnetu vstupovať do objektu banky v rozsahu súhlasu udeleného spotrebiteľom, vyžiadať si od banky potrebné spisy a doklady, vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka a klásť otázky zamestnancom banky. Má právo k nahliadnutiu do bankovej dokumentácie, ktorá sa týka podania podnetu alebo môže požiadať o vyhotovenie fotokópiu bankovej dokumentácie. 

Ak došlo k porušeniu záujmov spotrebiteľa v zmysle kódexu, ombudsman oznámi výsledok vybavenia podnetu s návrhom opatrení na nápravu banke aj spotrebiteľovi. Banka má povinnosť do 30 dní odo dňa doručenia odporúčania oznámiť ombudsmanovi svoje stanovisko k vybaveniu podnetu. V prípade nesúhlasu ombudsmana so stanoviskom banky alebo nedostatočným prijatým opatrením, ombudsman o tom vyrozumie Prezídium.

Ak nebolo preukázané pochybenie banky pri poskytovaní bankových služieb a produktov, ombudsman písomnou formou upovedomí podávateľa podnetu aj banku, proti ktorej podnet smeruje.

Spotrebiteľ je povinný k podnetu doložiť:

 • vyhlásenie o tom, že vo tejto istej veci neprebieha súdne, rozhodcovské ani správne konanie a že súd, rozhodca, stály rozhodcovský sú alebo správny orgán nevydal o veci rozhodnutie
 • vyjadrenie banky k podnetu, alebo doklad, že spotrebiteľ banku kontaktoval, ale banka v lehote troch mesiacov o jeho podnete nerozhodla
 • súhlas, že podaním podnetu spotrebiteľ prijíma procesné pravidlá podľa postupu bankového ombudsmana a etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa a súhlas, aby sa podnet vybavoval v súlade s týmito dokumentmi
 • súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa banke za účelom vybavenia podnetu spotrebiteľa 
 • súhlas pre banku s poskytnutím informácií a dokladov týkajúcich sa spotrebiteľa Slovenskej bankovej asociácii  pre potrebu prešetrenia podnetu 
 • súhlas pre banku s poskytnutím osobných údajov spotrebiteľa Slovenskej bankovej asociácii na dobu prešetrenia a na dobu do uplynutia jedného roka po skončení prešetrovania podnetu

Spotrebiteľ je povinný v podnete uviesť meno, priezvisko a adresu, akej veci sa podnet týka, proti konaniu ktorej banky je podnet podaný a čoho sa spotrebiteľ domáha.

Kedy môže ombudsman odmietnuť podnet

Podnety spotrebiteľov sú najčastejšie zamietnuté z dôvodu, že podávateľom nebola fyzická osoba, podnet smeroval na poisťovňu alebo nebankovú spoločnosť, na ktorú nemá bankový ombudsman dosah. Ombudsman nemôže riešiť ani podnety, týkajúce sa bánk, ktoré nie sú členmi Slovenskej bankovej asociácie.

Ombudsman môže podnet odložiť ak zistí:

 • že podnet sa netýka osoby, ktorá ho podala (ak nepredložila písomný súhlas dotknutej osoby)
 • od udalosti, ktorej sa podnet týka, uplynul v deň doručenia podnetu čas dlhší ako tri roky
 • podnet neobsahuje písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a údajov tvoriacich bankové tajomstvo
 • ide o podnet vo veci, ktorú už ombudsman vybavil 
 • opakovaný podnet, ktorý neobsahuje nové skutočnosti 
 • podnet je zjavne neopodstatnený

Ombudsman podnet odloží, ak:

 • podnet je anonymný
 • vec, ktorej sa podnet týka prejednáva súd  alebo ak súd alebo správny orgán vo veci rozhodol 
 • podávateľ podnetu napáda výšku úrokových sadzieb alebo poplatkov za bankové služby 
 • podávateľ podnetu netrvá na ďalšom preskúmavaní a vezme svoj podnet späť
 • neboli doplnené alebo spresnené náležitosti v určenej lehote, potrebné k prešetreniu podnetu

Základné informácie

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO 30 813 182
Banková ombudsmanka -  Mgr. Eva Černá 

Členovia tímu

Právnička - Mgr. Sylvia Ďatelinková
Právnička - JUDr. Jana Poláková

Kontakt

[email protected]

JUDr. Jana Poláková, právnik
tel: 02 572 05 307
Mgr. Sylvia Ďatelinková, právnik
tel: 02 572 05 309

 

Banky, ktoré sú  členmi Slovenskej bankovej asociácie
Riadni členovia

•    Banco Cofidis 

•    BKS Bank 

•    BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

•    Citibank 

•    Commerzbank 

•    ČSOB 

•    ČSOB stavebná sporiteľňa 

•    ING bank 

•    J&T Banka 

•    KDB Bank Europe Ltd. 

•    Komerční banka 

•    mBank 

•    Oberbank 

•    OTP Banka Slovensko 

•    Poštová banka 

•    Prima banka 

•    Privatbanka 

•    Prvá stavebná sporiteľňa 

•    Slovenská sporiteľňa 

•    Slovenská záručná a rozvojová banka 

•    Tatra banka 

•    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 

•    VÚB BANKA 

•    Wüstenrot, stavebná sporiteľňa 

 

Pridružení členovia

•    EXIMBANKA 

•    First Data 

•    Regional Card Processing Centre

 

 

Porovnať všetky hypotéky môžete TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách