Zverejnené: 08.01.2019

Sociálny fond


Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenska, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere (Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde). Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok napríklad na:

  • dopravu do zamestnania 
  • stravovanie zamestnancov
  • zdravotnú starostlivosť
  • rekreácie a služby
  • účasť na kultúrnych a športových podujatiach
  • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky
  • doplnkové dôchodkové sporenie (okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť) a pod.

 

Zamestnávateľ nemôže poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.

 

 

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách