Zverejnené: 12.04.2022

Swap


Swap je dohoda dvoch subjektov, ktorou sa zaväzujú uskutočňovť pravidelné platby v priebehu dohodnutého obdobia. Swapy sa od ostatných finančných derivátov odlišujú tým, že plnenie zo swapov nie je jednorazové. Swap sa dá charakterizovať ako zmluvne dohodnutú výmenu vopred určeného peňažného toku medzi dvoma alebo viacerými partnermi v určitých termínoch v budúcnosti.
 

Druhy swapov:

  • Úrokový swap - jedná o vzájomnú výmenu teda swap, peňažných tokov plynúcich z úrokov. 
  • Menový swap - možno ho charakterizovať ako termínové swapové kontrakty, zaväzujúce zmluvné strany ku vzájomnej výmene dohodnutých úrokových platieb.
  • Equitný swap - je swap na cenné papiere a na indexy cenných papierov.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách