Zverejnené: 09.04.2020

Union Family – príspevky na umelé oplodnenie


Article image
Príčin neplodnosti je mnoho, vrátane geneticky daných, ale väčšinou sú potenciované negatívnymi faktormi, ktoré so sebou prináša životný štýl, ale aj vekZa najzávažnejšie sa považujú problémy s hmotnosťou, fajčenie, alkohol, drogy, málo pohybu alebo nadmerná záťaž a tiež nárast výskytu pohlavne prenosných chorôb.

Umelé oplodnenie ako jedna z metód liečby neplodnosti predpokladá starostlivú diagnostiku a podrobnú konzultáciu ošetrujúcich lekárov. Zmysel má až vtedy, keď sú kompletne vyčerpané všetky možnosti odstránenia príčiny neplodnosti.

Union poisťovňa ako prvá z troch poisťovní prišla s programom Union Family – príspevky na umelé oplodnenie. Poisťovňa prispeje na niektoré výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie (umelého oplodnenia), ktoré si museli doteraz páry financovať z vlastných prostriedkov.

Veľa krát pomôže zmierniť životné tempo, obmedziť stres, upraviť stravovacie návyky, nastaviť cielenú hormonálnu liečbu a pod. V niektorých prípadoch však musia páry podstúpiť liečbu neplodnosti metódami Asistovanej reprodukcie. Tejto musí predchádzať dôkladná diagnostika príčin neplodnosti podľa odporúčaných postupov

Asistovaná reprodukcia (AR) - umelé oplodnenie

Asistovaná reprodukcia  je to akýkoľvek medicínsky zásah, ktorý napomáha rozmnožovaniu ľudí. Medzi metódy asistovanej reprodukcie patria výkony, viazané na mimotelové oplodnenie, napríklad in vitro fertilizáca (IVF) a embryotransfer (ET), intrauterinná inseminácia (IUI), intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) a iné. Najčastejšie používaná metóda AR je IVF + ET, z mikromanipulačných techník sa používa hlavne ICSI, ktorá je v súčasnosti rutinnou metódou. 

Mimotelové oplodnenie (IVF)

IVF je proces, pri ktorom sa vajíčko oplodňuje mimo tela: in vitro. Je to jedna z metód asistovanej reprodukcie, ktorá sa používa pri liečení neplodnosti. Princíp spočíva v tom, že k oplodneniu dochádza mimo ľudského tela, v laboratóriu, kde sa odborníci postarajú o splynutie vajíčka a spermie. Životaschopné embryo vložia naspäť žene do maternice.

Čo je považované za cyklus umelého oplodnenia? 

  • cyklus pred odberom oocytov – pacientka bola stimulovaná, ale k odberu vajíčok z rôznych príčin nedošlo
  • cyklus s odberom oocytov na IVF bez prenosu embryí – pacientka bola stimulovaná, vajíčka sa odobrali, ale ku vkladu embryí z rôznych príčin nedošlo
  • komplexný cyklus s prenosom embrya
Ak ide o liečbu na Slovensku, poistená nemusí vopred žiadať o schválenie výkonu asistovanej reprodukcie. Union zdravotná poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou (t.j. do dovŕšenia 40-tého roku života). Ak má poistená záujem o umelé oplodnenie v inom členskom štáte EÚ, je potrebný predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne pred začatím IVF.
 
Union zdravotná poisťovňa poskytuje príspevok na dôležité výkony a vyšetrenia pri liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Príspevok poisťovňa uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, takže poistenci doplatia len časť ceny. Union zdravotná poisťovňa poskytuje príspevky pri nasledovných výkonoch: 
 
  • Mikromanipulačná  metóda ICSI - príspevok vo výške 200 eur 
  • Komplexné vyšetrenie spermiogramu - príspevok vo výške 100 eur 
  • Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) - príspevok vo výške 900 eur 

Zdroj: Union zdravotná poisťovňa
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách