Zverejnené: 13.04.2022

Úrokové riziko


Úrokové riziko predstavuje potenciál pre investičné straty, ktoré sú výsledkom zmeny úrokových sadzieb. Úverové riziko v podstate predstavuje situáciu,  kedy klient čelí platobnej neschopnosti a už nie je schopný plniť svoje dlhy voči jeho veriteľom alebo dodavateľom. Úrokové riziko je možné znížiť držaním dlhopisov s rôznou duráciou a investori môžu tiež zmierniť úrokové riziko zabezpečením investícií s pevným výnosom pomocou úrokových swapov, opcií alebo iných úrokových derivátov.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách