Zverejnené: 18.04.2017

Zabezpečenie úveru


V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotéky), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Pri zabezpečenom úvere je vyššia pravdepodobnosť, že peniaze, ktoré si klient požičal, dostane banka späť. Aj z toho dôvodu sú zabezpečené úvery v porovnaní s nezabezpečenými úvermi  oveľa lacnejšie. Najčastejšie formy zabezpečenia sú:

Zabezpečenie záložným právom

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky je podmienkou na získanie hypotéky a  slúži na zabezpečenie úveru v prípade jeho nesplácania. Banka je oprávnená domáhať sa práv zo založenej  nehnuteľnosti, predať ju a finančné prostriedky do výšky nesplatenej časti úveru si ponechať. Banka si pred zriadením záložného práva musí overiť či nehnuteľnosť nie je zaťažená iným záložným právom, alebo či na nej neviaznu vecné bremená, ktoré by mohli znemožniť realizáciu záložného práva. V prípade ak sú na nehnuteľnosti iné záložné práva alebo vecné bremená, banka nemusí nehnuteľnosť akceptovať ako zábezpeku a vyzve klienta úver zabezpečiť inou nehnuteľnosťou. Hypotéka nemusí byť zabezpečená tou nehnuteľnosťou, na ktorú si berie klient úver, ani nemusí byť vlastníkom zakladanej nehnuteľnosti, ak je niekto z blízkych ochotný založiť vlastnú nehnuteľnosť v prospech zabezpečenia úveru, toho čo si berie hypotéku. Hypotéku je možné zabezpečiť súčasne viacerými nehnuteľnosťami.

Záložné právo v prospech banky vzniká na základe písomnej zmluvy medzi bankou a vlastníkom zakladanej nehnuteľnosti. Záložné právo sa zapíše v katastri nehnuteľností na základe návrhu na vklad záložného práva, ktorý na kataster podáva vlastník nehnuteľnosti.

Zabezpečená nehnuteľnosť môže v priebehu splácania hypotéky stratiť časť svojej ceny a zabezpečenie sa stane nedostatočným. Vtedy banka má právo požiadať klienta – dlžníka o doplnenie zabezpečenia hypotéky založením ďalšej nehnuteľnosti. V prípade, že tak dlžník neučiní, banka môže vyhlásiť pohľadávku za okamžite splatnú a záložné právo zaniká.

Zabezpečenie ručiteľom

Najčastejšou formou zabezpečenia pri krátkodobých úveroch je zabezpečenie ručiteľom. Pri úvere zabezpečenom treťou osobou – ručiteľom, bude banku zaujímať najmä jeho príjem a možnosť ručenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Ručiteľ banke písomne prehlási, že vyrovná dlh v prípade, že tak neurobí dlžník. Podpis ručiteľa na písomnom prehlásení je úradne overený. Môže byť aj  viac ručiteľov pri jednom úvere. Každý z nich ručí do výšky popísanej v prehlásení ručiteľa. Banka určí, kto môže za úver ručiť, napríklad iba zamestnaný človek, ktorý nie je vo výpovednej lehote alebo v skúšobnej dobe a pod.

Zabezpečenie vinkuláciou vkladu alebo poistenia

Vinkulácia je viazanie – obmedzenie práva na peňažné prostriedky uložené v banke alebo na poistné plnenie v prospech tretej osoby -  veriteľa. Pri  úveroch, ktoré sú poskytnuté na vyššiu sumu, banka automaticky požaduje vinkuláciu poistenia  - poistného plnenia. Pri schválení hypotéky je to jedna z podmienok, ktorú musí klient splniť, aby mu banka úver schválila.

Ak banka klientovi schváli úver, klient si musí dať poistiť založenú nehnuteľnosť proti poškodeniu, zničeniu následkom požiaru alebo živelnej pohromy a zároveň musí poistenie vinkulovať  v prospech banky. To znamená, ak by došlo k nečakanému  zničeniu založenej nehnuteľnosti, poistné plnenie bude  zaslané banke a nie klientovi.  Banky sa tak chránia pred poškodením založenej nehnuteľnosti. Vinkulovaná suma musí byť minimálne  vo výške poskytnutého úveru. Keď klient hypotéku alebo spotrebný úver splatí, môže vinkuláciu v poisťovni zrušiť  na základe písomného dokladu od banky o splatení úveru.  Zrušenie vinkulácie sa volá devinkulácia.

Vinkulácia vkladu znamená, že úver klient dostane až vtedy, keď presne určenú časť z výšky úspor vinkulujete v prospech banky. Vinkulované môžu byť vlastné úspory dlžníka alebo úspory inej osoby. Tieto finančné prostriedky budú dostupné až po splatení úveru.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách