Zverejnené: 31.03.2017

Zaistenie


Zaistenie je vlastne poistenie poistenia alebo poistenie poisťovne.  Poisťovňa podľa dohody  tak prenáša na zaisťovňu  časť rizika, ktoré presahuje jej kapacity alebo môže narušiť rovnováhu stability celej poisťovne.  Zaistenie je teda zvyšovanie potenciálu poisťovne, z toho vyplýva, že poisťovňa môže poisťovať riziká s miliardovými poistnými sumami, aj vtedy, keď výška jej kapitálu je len v desiatkach miliónov.

Funkcia a úloha zaistenia

Zaistením sa rozloží riziko poisťovne, posilní jej ekonomická stabilita aj  solventnosť a  umožňuje  kontaktovanie sa  so zahraničnými poistnými trhmi.  

Významnú úlohu plnia zaisťovne napríklad pri živelných katastrofách, ktoré postihujú  veľkú časť národnej ekonomiky. Poisťovňa a zaisťovňa sa delia nielen o riziko, ale aj o zisk. Hodnota zaistenia, ktorú musí platiť poisťovateľ zaisťovateľovi sa nazýva zaistné, z ktorého hradí zaisťovateľ províziu poisťovateľovi ako odmenu za to, že spravuje poistenie. Určitú časť poistenia, ktorú poisťovňa odovzdá do zaistenia sa nazýva  Cesia - je to postúpenie práva alebo veci, zmluva, ktorou jedna osoba prevádza na druhú osobu pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.

Veľmi dôležitý pre poisťovňu je výber zaisťovateľa.  Poisťovňa kladie dôraz na jeho rating, know - how (skúsenosti, poznatky), flexibilitu, reputáciu ale aj dĺžku pôsobenia na trhu.  Ani dlhá pôsobnosť  na trhu a dobrý rating nezaručuje, že sa zaisťovateľ nemôže dostať do finančných problémov, dôkazom toho je vývoj zaistného trhu po útoku na Svetové obchodné centrum. Preto pri výbere zaisťovateľa musí poisťovňa venovať veľkú pozornosť, vykonať podrobnú analýzu alebo rozbor zaistného partnera, sledovať finančné ukazovatele týkajúce sa spoločností, s ktorými  spolupracuje už dlhší čas, keďže zaistný trh sa stále vyvíja. Zníži sa tak pravdepodobnosť prípadných problémov, ktoré vyplývajú z platobnej neschopnosti zaisťovateľa.

Poisťovňa umiestňuje riziko na zaistný trh priamo (poisťovňa - zaisťovateľ) alebo prostredníctvom zaistného makléra, ktorý zastupuje viacero poisťovní z jedného regionálneho trhu v rovnakom produkte. Niekedy maklér dosiahne u zaisťovateľa lepšie podmienky ako samotná poisťovňa a môže mať aj lepší prístup na špecializované zaistné trhy. Kvalita či  existencia zaistenia má veľký vplyv na výsledky poisťovne a dokonca môže v niektorých prípadoch rozhodovať o jej samotnej existencii. Dôležitá je vo vzťahu poisťovňa - zaisťovateľ dôvera a otvorenosť.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách