Zverejnené: 19.04.2017

Zákon o ochrane vkladov


Cieľom tohto zákona je ochrana vkladov uložených v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a poskytovanie náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými. Vklad je nedostupný v prípade, ak je banka vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, je jej odobratá licencia alebo je v konkurznom konaní.

Chránený nedostupný vklad musí byť v informačnom systéme banky alebo na doklade vkladateľa o vkladovom vzťahu, ktorý musí byť evidovaný ešte pred dňom, kedy sa vklady stanú nedostupnými. Ak je vkladateľ fyzická osoba,  na vkladovom doklade  musia byť údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo rodné číslo a adresa trvalého pobytu vkladateľa. Ak je vkladateľom právnická osoba, na doklade musí byť názov právnickej osoby, pridelené identifikačné číslo  a adresa sídla vkladateľa.

Všetky banky, ktoré prijímajú vklady, majú povinnosť platiť príspevky do fondu a to:

 • Vstupný príspevok vo výške 33 200 EUR (je to jednorazový príspevok)
 • Ročný príspevok (opakujúci sa príspevok, určený ako % z hodnoty vkladov v banke)
 • Mimoriadny príspevok (slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady)

Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, je povinná oznámiť túto skutočnosť v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska.

V prípade nedostupnosti vkladov zabezpečí  Fond na ochranu vkladov náhradu jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe, najviac však do výšky 100 000 EUR. Výška náhrady sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady vkladateľa v jednej banke vrátane úrokov. Spôsob, miesto a čas vyplácania náhrad určuje Fond na ochranu vkladov. Informácie sú zverejnené v samotnej banke aj v médiách. Na vyplatenie náhrady v prípade neschopnosti banky vyplácať vklady má fond 20 dní. Lehotu je možné predĺžiť o desať dní (pracovných) a to so súhlasom Národnej banky Slovenska.


Ochrana vkladov sa vzťahuje na:

 • Vklady na bežných účtoch
 • Vklady na termínovaných vkladoch a vkladových účtoch
 • Vklady vo forme cenných papierov na meno – vkladové listy, vkladné knižky
 • Notárske úschovy uložené v banke (príjemcom úschovy, musí byť osoba, na ktorú sa zákon o ochrane vkladov vzťahuje)
 • Vklady vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov/depozitných certifikátov na me

Z ochrany vkladov sú vyňaté:

 • Vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa
 • Vklady neuvedené na vkladateľa
 • Dlhopisy, šeky, zmenky, akcie
 • Podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje
 • Vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky podľa osobitného zákona


Banky, ktoré sú  účastníkmi systému ochrany vkladov na Slovensku:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 •  Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Vklady v pobočkách zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.


Pobočky zahraničných bánk:

 • Banco Banif Mais S. A., pobočka zahraničnej banky
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 • Citibank Europe plc,  pobočka zahraničnej banky
 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
 • J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky
 • Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky  


Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách