Zverejnené: 30.05.2022

Zákon o ochrane vkladov


Cieľom tohto zákona je ochrana vkladov uložených v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a poskytovanie náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými. Vklad je nedostupný v prípade, ak je banka vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, je jej odobratá licencia alebo je v konkurznom konaní.

Chránený nedostupný vklad musí byť v informačnom systéme banky alebo na doklade vkladateľa o vkladovom vzťahu, ktorý musí byť evidovaný ešte pred dňom, kedy sa vklady stanú nedostupnými. Ak je vkladateľ fyzická osoba,  na vkladovom doklade  musia byť údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo rodné číslo a adresa trvalého pobytu vkladateľa. Ak je vkladateľom právnická osoba, na doklade musí byť názov právnickej osoby, pridelené identifikačné číslo  a adresa sídla vkladateľa.

Všetky banky, ktoré prijímajú vklady, majú povinnosť platiť príspevky do fondu a to:  

 • Vstupný príspevok vo výške 35 000 eur (je to jednorazový príspevok).
 • Ročný príspevok (opakujúci sa príspevok, určený ako % z hodnoty vkladov v banke).
 • Mimoriadny príspevok (slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady).

Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, je povinná oznámiť túto skutočnosť v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska.

V prípade nedostupnosti vkladov zabezpečí  Fond na ochranu vkladov náhradu jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe, najviac však do výšky 100 000 eur. Výška náhrady sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady vkladateľa v jednej banke vrátane úrokov. Spôsob, miesto a čas vyplácania náhrad určuje Fond na ochranu vkladov. Informácie sú zverejnené v samotnej banke aj v médiách. Na vyplatenie náhrady v prípade neschopnosti banky vyplácať vklady má fond 20 dní. Lehotu je možné predĺžiť o desať dní (pracovných) a to so súhlasom Národnej banky Slovenska.


Ochrana vkladov sa vzťahuje na:

 • vklady na bežných účtoch, vkladových, ako aj termínovaných účtoch,
 • vklady na sporiacich účtoch (na meno),
 • vklady vo forme cenných papierov na meno (vkladové listy, vkladné knižky),
 • notárske úschovy uložené v banke (ak je príjemcom úschovy osoba, na ktorú sa zákon o ochrane vkladov vzťahuje),
 • stavebné sporenie.

Z ochrany vkladov sú vyňaté:

 • vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,
 • podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje spadajú pod ochranu Garančného fondu investícií),
 • dlhopisy, zmenky a šeky.


Banky, ktoré sú  účastníkmi systému ochrany vkladov na Slovensku:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • 365.bank, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Vklady v pobočkách zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.


Pobočky zahraničných bánk:

 • J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike – vklady sú chránené v Rakúsku
 • Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Rakúsku
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR – vklady sú chránené v Rakúsku
 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Maďarsku
 • PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku

Porovnať dostupné sporenie všetkých bánk môžete na stránke Finančný kompas.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách