Zverejnené: 30.03.2017

Zákon o spotrebiteľských úveroch


Na Slovensku sa v súčasnej dobe riadi poskytovanie spotrebiteľských úverov zákonom č. 129/2010 Z. z. Zákon nadobudol platnosť 2. apríla 2010 a prešiel niekoľkými zmenami. Zákon hovorí o tom, že Veriteľ musí mať povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov od Národnej banky Slovenska. 

NBS môže odobrať povolenie veriteľovi, ak bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie alebo veriteľ porušuje povinnosti ustanovené zákonom.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná mimo podnikateľskej činnosti alebo mimo výkonu svojej práce. Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver. Veriteľ sa zaväzuje na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere  poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zároveň zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky vrátiť, zaplatiť náklady spojené so spotrebiteľským úverom.

Spotrebiteľský úver - pôžička je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme úveru. Medzi úvery, ktoré sa riadia podľa zákona o spotrebiteľských úveroch patria spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, leasing, úver a pôžička splátkových spoločností. Pod spotrebiteľským úverom sa rozumie každý úver, ktorý je poskytnutý na viac ako 3 mesiace od 200 do 20 000 EUR, splácaný musí byť minimálne štyrmi splátkami. Spotrebiteľský úver podľa  zákona nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti.  

Určitá forma spotrebiteľského úveru je aj povolené prečerpanie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na jeho účte, ktorý má vedený v banke.

Medzi spotrebiteľský úver nepatrí

 • úver bez úroku a bez ďalších poplatkov
 • úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom
 • úver poskytovaný na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na základe rozhodnutia súdu
 • úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace
 • úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru rovnakého druhu
 • úver formou povoleného prečerpania
 • úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur
 • úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti
 • úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého lehota splatnosti je viac ako desať rokov
 • úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti
 • hypotéka a komunálny úver

 

Celkové náklady spotrebiteľa, ktoré sú spojené so spotrebiteľským úverom sú všetky náklady vrátane úrokov, poplatkov, provízií a daní. Spotrebiteľ musí zaplatiť tieto náklady v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okrem notárskych poplatkov. K celkovým nákladom patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere ako poistné (v prípade, že spotrebiteľ musí uzavrieť túto zmluvu, aby získal spotrebiteľský úver).


RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov sú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom a sú vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru.

Úroková sadzba  spotrebiteľského úveru je vyjadrená ako fixná alebo variabilná úroková sadzba. Variabilná úroková sadzba,  je úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení, vplývajú na ňu zmeny trhových podmienok, ako zmeny základnej úrokovej sadzby EURIBOR a zmeny sadzieb.

Pod fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru sa rozumie úroková sadzba spotrebiteľského úveru, ktorá je  dohodnutá medzi veriteľom a spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere počas celej doby trvania zmluvy.


Reklama o spotrebiteľskom úvere, v ktorej je uvedená úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo iný číselný údaj, ktorý sa týka celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať zrozumiteľné a stručné informácie ako sú:

 • Celkovú výšku spotrebiteľského úveru
 • Celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ splatiť
 • Úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru
 • RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov
 • Podrobnosti o poplatkoch týkajúcich sa spotrebiteľského úveru
 • Dobu splatnosti
 • Pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy


V prípade, ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru aj uzavretie zmluvy o doplnkovej službe súvisiacej so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, väčšinou poistnej zmluvy, a ak náklady nie je možné určiť vopred, v reklame sa uvedie zrozumiteľne a stručne aj informácia o povinnosti uzavrieť aj zmluvu o doplnkovej službe.


Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu a každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v písomnej podobe.


Veriteľ je povinný pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnúť spotrebiteľovi informácie

 • aký druh spotrebiteľského úveru sa jedná
 • celkovej výške a mene spotrebiteľského úveru
 • dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a dátume splatnosti úveru
 • úrokovej sadzbe ale aj o časových obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru
 • tovare alebo službe na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo poskytnutej služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu
 • celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a o RPMN
 • výške a počte splátok istiny
 • poplatkoch za vedenie účtu
 • výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy
 • povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe súvisiacej so spotrebiteľským úverom (poistenie)
 • úrokovej sadzbe, ktorá bude použitá v prípade omeškania splátok zo strany spotrebiteľa
 • následkoch, ktoré vzniknú nesplácaním úveru
 • práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky
 • dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • práve spotrebiteľa dostať bezplatne na vlastnú žiadosť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere


Informácie je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť v písomnej  podobe.  Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov môže veriteľ využiť samostatných finančných agentov, ktorý sú oprávnený na vykonávanie tejto činnosti a  majú odbornú spôsobilosť.

Veriteľ je pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere povinný posúdiť schopnosť  spotrebiteľa splácať úver a zároveň spotrebiteľ je povinný poskytnúť pravdivé údaje.

Od 30.9.2015 je veriteľ povinný na účely poskytovania spotrebiteľských úverov poskytovať údaje o úveroch aspoň do jedného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch, získavať a účelne využívať údaje o spotrebiteľských úveroch tak, aby boli splnené podmienky. Veriteľ musí zriadiť aspoň jeden register, ktorý vedie prevádzkovateľ (prevádzkovateľ nemôže byť zároveň veriteľ). Prevádzkovateľ registra je povinný poskytnúť veriteľovi údaje z registra aj bez súhlasu spotrebiteľa a je oprávnený na základe splnomocnenia od veriteľa získať údaje aj z iných registrov.

Prevádzkovateľ registra je povinný oznámiť NBS zriadenie registra, dátum začatia vykonávania činnosti,  názov a sídlo prevádzkovateľa registra, zoznam údajov v registri a  zriaďovateľov registra a aj zoznam veriteľov, poskytujúcich údaje do registra. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu týchto údajov.


Prevádzkovateľ registra poskytne údaje z registra bez súhlasu spotrebiteľa na písomné vyžiadanie: súdu, notárovi, orgánu činného v trestnom konaní, orgánu štátnej správy, správy finančnej kontroly, súdneho exekútora, orgánu verejnej správy, policajnému zboru na účely výkonu rozhodnutia, ministerstvu pri výkone kontroly, správcovi v konkurznom konaní, príslušnému štátnemu orgánu, Národnému bezpečnostnému úradu SR, Slovenskej informačnej službe, vojenskému spravodajstvu, kriminálnemu úradu a pod.

Osoba, ktorá spracováva v registri údaje o spotrebiteľoch na účel posudzovania ich schopnosti splácania úverov je povinná umožniť veriteľom z iného členského štátu Európskej únie prístup k údajom o spotrebiteľoch za rovnakých a nediskriminačných podmienok, ako  majú veritelia so sídlom v SR.

Údaje v registri sa uchovávajú po dobu piatich rokov od zániku záväzku spotrebiteľa voči veriteľovi. Spotrebiteľ má právo bezplatne  raz ročne požiadať prevádzkovateľa registra o poskytnutie zoznamu údajov, ktoré sú o ňom v registri vedené a tiež o menovitý zoznam osôb, ktorým boli z registra poskytnuté údaje o ňom.


Register obsahuje údaje:

 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu
 • výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru
 • dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru
 • výšku splátky a periodicitu platenia splátok
 • dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok
 • menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver
 • dátum zániku omeškania spotrebiteľa
 • dátum vzniku omeškania spotrebiteľa
 • doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa
 • dátum splatnosti spotrebiteľského úveru
 • počet a sumu zostávajúcich splátok
 • údaj o zabezpečení pohľadávky
 • dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere


Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný informovať spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby písomnou formou, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. Informácia zahŕňa výšku splátok po nadobudnutí účinnosti novej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.


Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky. Spotrebiteľ  túto skutočnosť musí oznámiť veriteľovi písomnou formou.

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Je povinný v takom prípade uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách