Zverejnené: 21.12.2020

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? Nezabúdajte pri zmene na povinnosti


Article image
Na Slovensku si môže poistenec vybrať z troch zdravotných poisťovní -  Zdravotná poisťovňa Dôvera, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Každý kto chcel zmeniť poisťovňu od 1. januára 2021, musel do 30. septembra 2020 podať prihlášku, aby sa mohol  stať poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 


Povinnosť poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne: 

 • ak je poistenec zamestnancom, oznámiť túto a ďalšie zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia do ôsmich dní zamestnávateľovi alebo každému zo zamestnávateľov, ak ich má viac
 • ak je poistenec živnostník, oznámi zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny
 • oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil platiteľ po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorý bol  uvedený na prihláške  

Pri zmene zdravotnej poisťovne poistenec nemá povinnosť: 

 • vrátiť preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia pôvodnej poisťovni
 • zmenu zdravotnej poisťovne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • ak je poistenec samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka

 Kto nemá oznamovaciu povinnosť

 • nezaopatrené dieťa alebo študent
 • poberateľ dôchodku
 • poberateľ rodičovského príspevku
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok
 • osoba obvinená alebo osoba vo výkone trestu odňatia slobody
 • študent z iného členského štátu
 • osoba poberajúca peňažný príspevok za opatrovanie
 • osoba poberajúca nemocenské, ošetrovné alebo materské alebo osoba, ktorej už zanikol nárok na uvedené dávky ale stav stále trvá
 • osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi
 • evidovaným uchádzačom o zamestnanie
 • cudzincom zaisteným na území Slovenskej republiky
 • azylantom
 • osoba nemocenský zabezpečená podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • doktorandom v dennej forme štúdia
 • osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

Sankcie za nesplnenie si povinností

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokutu do výšky 165 eur môže uložiť za:
 • neuhradenie zdravotnej starostlivosti, ak bola poskytná preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky
 • nedoplatenie dlžného poistné
 • podanie prihlášky vo viac ako v jednej zdravotnej poisťovni

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie:
 • povinnosti podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 • oznamovacej povinnostiAk si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Zdroj: Zdravotné poisťovne

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách