Zverejnené: 19.04.2017

Peňažný trh


Peňažný trh je trh krátkodobých peňazí, stretávajú sa na ňom finančné inštitúcie a banky, aby predali alebo nakúpili krátkodobé finančné nástroje so splatnosťou do jedného roka. Sú to napríklad pôžičky a krátkodobé úvery, valuty, devízy, cenné papiera a pod.

Hodnotou na peňažnom trhu je úrok. Jeho výšku určuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitáli, ale aj menová politika štátu.

Pre peňažný trh sú charakteristické črty ako nízke riziko, nižšie výnosy, menšie cenové výkyvy, vysoký stupeň likvidity, väčšia stálosť cien.

Subjekty peňažného trhu

  • Peňažné inštitúcie
  • Podniky
  • Štát
  • Orgány verejného sektora


Nástroje peňažného trhu

  • Zmenky
  • Šeky
  • Vkladné knižky
  • Krátkodobé úvery
  • Pokladničné poukážky
  • Depozitné certifikáty

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách