Zverejnené: 19.04.2017

Úroky z omeškania


Právo na tieto úroky môže vzniknúť len pri peňažnom záväzku (napr. pôžička, hypotéka, kreditné karty) a  podmienkou je, že dlžník nesplní svoj peňažný záväzok riadne a včas.

Výška úroku z omeškania

V občianskoprávnych vzťahoch je vždy výška úrokov z omeškania rovnaká. Občiansky zákonník ustanovuje, že ich výška je určená vykonávacím predpisom.

Výška úrokov z omeškania platná k prvému dňu omeškania platí počas celej doby omeškania, čiže prípadné následné zmeny základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania na výšku úrokov z omeškania nemajú vplyv.

Dňa 1. 2. 2013 nadobudli účinnosť dva právne predpisy upravujúce výšku úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch a to:

  • Zákon č. 9/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (úplne nové vykonávacie nariadenie k Obchodnému zákonníku).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách