Zverejnené: 02.02.2024

Oplatí sa ešte termínovaný vklad?


Article image
Termínovaný vklad je bankový produkt určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Ešte stále patria na Slovensku k veľmi obľúbeným investíciám, respektíve formám uloženia peňazí. Uložené financie sa úročia vyššou úrokovou sadzbou ako na sporiacom účte alebo na bežnom účte. Peniaze sú na termínovanom vklade viazané na určitý čas. Môže byť dohodnutý jednorazovo, čo znamená, že po ukončení lehoty splatnosti sa už neobnoví, alebo automaticky obnoví na rovnaké obdobie.

Termínované vklady majú bankou určené viazanosti a to 1, 3, 6 či 9 mesiacov, alebo 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov. Výnimkou nie sú ani termínované vklady s viazanosťou napr. 18, 42 alebo 60 mesiacov. Dobu viazanosti termínu si každá banka určuje sama.

Výhody pri termínovaných vkladoch

Termínované vklady majú oproti klasickým sporiacim účtom vyššie úrokové sadzby a ponúkajú vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov a úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu. Ak ich porovnáme s investíciami, ako napríklad akciové alebo realitné fondy, je výhodou termínovaných vkladov to, že majú nízku rizikovosť. Klient sa nemusí obávať, že príde o svoje peniaze, pretože finančné prostriedky na termínovanom vklade sú chránené Fondom ochrany vkladov až do výšky 100 000 eur vrátane úrokov.

V prípade sumy vyššej, ako je 100 000 eur, je výhodnejšie rozložiť peniaze na viacero termínovaných vkladov do viacerých bánk, pretože v každej banke bude vklad chránený iba do výšky 100 000 eur. 

Nevýhody termínovaného vkladu

·       za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky,

·       pri rastúcej inflácii dochádza k znehodnoteniu vkladov,

 • z úrokov z vkladu platíte daň,
 • banky podmieňujú pri uzatvorení vkladov minimálne vklady,
 • pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom, ktoré vyplýva z pohybu devízových kurzov voči domácej mene.

Úroky pri termínovaných vkladoch v jednotlivých bankách

Úrokové sadzby pri termínovaných vkladoch na Slovensku začali mať stúpajúcu tendenciu približne od septembra 2022.

Niektoré banky vyššiu úrokovú sadzbu neposkytnú len tak. Majú podmienky, za ktorých dostane klient vyššie úroky. Ide napríklad o aktívne využívanie účtu v banke alebo o kombi produkty, pri ktorých má klient vyššiu úrokovú sadzbu na termínovanom vklade, ale musí svoje peniaze aj zainvestovať.  Ak chce klient získať vyššie zhodnotenie svojich finančných prostriedkov pri termínovanom vklade, niektoré banky ponúkajú možnosť kombinácie termínovaného vkladu a investície alebo minimálnu výšku vkladu.

Porovnanie úrokových sadzieb pri termínovaných vkladoch:

 
Banka 6 M 12 M 18 M 24 M 36 M   48 M
Tatra banka 1,50% 2,00%        - 2,50% 2,50%       -
UniCredit 2,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
ČSOB banka 1,50% 2,00%     - 2,50% 2,50%       -
VÚB banka 1,50% 1,70% 0,01% 2,00% 2,50%   0,01%
SLSP 1,50% 1,70%     - 2,00% 2,50%       -
Privatbanka 0,20% 3,00% 3,10% 3,20% 3,60%   3,00%
Prima banka     - 1,80%     - 2,00% 2,20%   2,20%
Raiffeisen bank     - 0,10%     - 1,50% 2,00%       -
365. bank 1,50% 1,75% 2,00% 0,30% 0,30%   0,30%
BKS Bank 2,50% 2,50%     -     -     -       -
Poštová banka 1,50% 1,75% 2,00% 0,30% 0,30%   0,30%
Fio banka 3,00% 3,00%     - 2,70% 2,60%   2,60%

Uvedené úrokové sadzby bez podmienok a zvýhodnenia.

Podmienky pre zvýhodnené úrokové sadzby v jednotlivých bankách:

Prima banka

Zvýhodnená úroková sadzba vyššia o 1 % p. a. platí pre vklady zriadené po dátume zriadenia Osobného účtu alebo zmeny iného typu bežného účtu na Osobný účet.

Mimoriadna ponuka – s Osobným účtom získate úrokovú sadzbu 4,20 % ročne s viazanosťou na 9 mesiacov alebo 3,80 % ročne s viazanosťou na 18 mesiacov, pri min. vklade 25 000 eur. Pre zostatky nižšie ako 25 000 eur je úroková sadzba 0,01 %.

UniCredit Banka

Možnosť získať zvýhodnený výnos 4,50 % p. a. v rámci programu DUET PLUS.
Program DUET PLUS je kombinácia 6-mesačného jednorazového termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Amundi. Minimálna výška potrebných prostriedkov je 2 000 eur (tzn. pri povinnom pomere 1 : 1 termínovaný vklad vo výške min. 1 000 eur a jednorazová investícia v rovnakej alebo vyššej výške).

ČSOB

Zvýhodnená úroková 3,50 % ročne.
Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu na ČSOB Termínovanom vklade so 6-mesačnou viazanosťou vzniká majiteľovi Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

·       polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 eur, vloží na svoj Účet so 6-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 02.01.2024 a zároveň

·       druhú polovicu finančných prostriedkov, resp. prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet (vrátane vstupného poplatku) investuje v rovnakom termíne.

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať oprávnený nárok na úročenie vkladu na Účte úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p. a. za prvé obdobie viazanosti vkladu.
Uvedené platí za predpokladu, že majiteľ Účtu nestornuje pokyn na nákup príslušného Fondu pred jeho vysporiadaním. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vkladu na Účte vo výške 1,50 % p. a. Termínovaný vklad na 6 mesiacov je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 1,50 % p. a. Investovať do fondov môžete aj osobitne bez využitia Kombi ponuky.

Slovenská sporiteľňa

Zvýhodnené úrokové sadzby o 0,50 % p. a.:

 • pri viazanosti 36 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 3,00 % ročne.

 • pri viazanosti 24 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,50 % ročne,

 • pri viazanosti 12 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,20 % ročne,

 • pri viazanosti 6 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,00 % ročne.

Maximálnu úrokovú sadzbu získate, ak máte v SLSP účet a pravidelné investičné sporenie aspoň 20 eur mesačne.

Pre
Termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov platí zvýhodnená ročná úroková sadzba až do výšky 4,00 % počas prvej doby viazanosti v prípade zriadenia Kombi vkladu.
Ide o kombinovanú investíciu do ročného termínovaného vkladu a podielového fondu.

Suma vkladu na Terminovaný vklad je min. 1/3 z celkovej investície, výška investície do podielového fondu je min. 2/3 z celkovej investície.
Minimálna výška investície do Kombi vkladu je 1 500 eur.

Možnosť výberu Kombi vkladu:
Kombi vklad dlhopisový
Eurový dlhopisový fond, ročný úrok na Termínovanom vklade 3,25 %.
Kombi vklad realitný
Fond: ERSTE Realitná Renta, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00 %.
Kombi vklad akciový
ESG fond dividendových akcií, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00 %.

VÚB

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 5,00 % p. a. pri viazanosti na 12 mesiacov do podielových fondov Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio v rámci Kombiproduktu.

Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:

 • výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 eur pri všetkých troch fondoch Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond alebo Akciové Portfólio, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu v min. výške 500 eur a do fondov v min. výške 1 000 eur.
 • v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať do ľubovoľnej kombinácie všetkých ostatných fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 eur.
Úroková sadzba pri viazanosti na 6, 12, 24 a 36 mesiacov platí pre nové Termínované vklady.

365. Bank

K termínovanému vkladu, ktorý bude zriadený k Účtu plus s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov, je možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3,00 % p. a..
Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:

 • byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať,

 • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade,

 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3,00% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,

 • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z termínovaného účtu počas celej doby viazanosti,

 • po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.

Poštová banka

K termínovanému vkladu s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov zriadenom po 15.10.2022 k Užitočnému účtu, k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3,00 %.
Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:

 • zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať,
 • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá,
 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3,00 % klienti môžu získať na nových termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
 • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov,
 • z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.

TIP OD NÁS: Ak sa pozrieme na termínované vklady z pohľadu zhodnotenia, neoplatia sa z dlhodobého hľadiska v porovnaní s investíciou do podielových fondov alebo ETF fondov. Preto ak sa neviete rozhodnúť, do čoho voľné peniaze investovať alebo ako sporiť, stačí si porovnať termínované vklady, sporiace a investičné produkty na Finančnom Kompase, alebo nás kontaktovať a my vám poradíme výhodné riešenie.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách