Zverejnené: 06.07.2020

Symboly v platobnom styku


Variabilný symbol

Variabilný symbol je číslo/identifikátor, na základe ktorého vás identifikuje príjemca platby. Najčastejšie je to číslo faktúry, ktorú uhrádzate, číslo objednávky, rodné číslo apod. Ide o maximálne desať miestne číslo, ktoré s konštantným symbolom, číslom účtu  príjemcu a platiteľa, sumou, menou a dátumom splatnosti je súčasťou prevodného príkazu. Vyplniť variabilný symbol nie je povinné, ale slúži na identifikáciu domácich platieb v platobnom styku medzi klientmi banky.

Špecifický symbol

Je to dodatočný symbol v platobnom styku, ktorý predstavuje najviac desať miestne číslo. Špecifický symbol nie je povinné uvádzať. Slúži napríklad ako identifikátor pre označenie rovnakých saldokontných prípadov  ako sú číslo zmluvy, rodné číslo, IĆO a pod. (Saldokonto je evidencia, v ktorej sa evidujú pohľadávky alebo záväzky voči osobe, štátu, firme a pod.).


Konštatný symbol

Je to štvormiestne identifikačné  číslo. Prvé tri čísla interpretujú charakter platby a štvrté číslo interpretuje spôsob platby alebo zúčtovania platby. Konštantný symbol nie je povinný údaj pre tuzemské prevodné príkazy.

Konštantné symboly sa zaraďujú do 10 tried od 0 do 9

0 - platby za tovar a služby
1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
2 - platby za dodávky investičnej povahy
3 - mzdové a ostatné osobné náklady
4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
5 - ostatné finančné platby
6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
7 - pokladničné príjmy
8 - rezerva
9 - vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ku klientom

Premenná časť konštantného symbolu sa zaraďuje do 10 skupín od 0 do 9

0 - platby podľa osobitnej dispozície banky
1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
4 - prednostné platby
5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky
6 - dobropisy (vrátky) na platby bežného roka
7 - dobropisy (vrátky) na platby minulého roka
8 - ostatné bezhotovostné platby
9 - hotovostné platby

Zoznam konštantných symbolov v platobnom styku na Slovensku

0008 - Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)
0028 - Platby za dodávky investičnej povahy
0038 - Prostriedky na mzdy
0058 - Penále, poplatky z omeškania, iné majetkové sankcie, náhrady škôd
0068 - Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0078 - Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0108 - Platby za poľnohospodárske výrobky
0138 - Zrážky z miezd
0158 - Hospodársko operatívne výdavky
0168 - Splátky úverov a pôžičiek
0178 - Tržby za poskytnuté služby
0308 - Platby za služby
0358 - Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558 - Finančné platby ostatné
0858 - Prechodne poskytnuté pôžičky
0938 - Dávky sociálneho zabezpečenia
0968 - Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
1018 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vo vzťahu k ŠR
1118 - Administratívne a iné poplatky a platby - vo vzťahu k ŠR
1144 - Bežná záloha dane
1144 - Platba bežná, preddavok na daň
1148 - Bežná záloha dane
1318 - Príjmy zo splác. pôžič. poskytnutých zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu
1344 - Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1348 - Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548 - Dodatočné daňové priznanie
1744 - Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1748 - Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO, DPPO)
1944 - Zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti,
             dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
1948 - Zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní
2018 - Ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
2058 - Nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
2144 - Dodatočne vyrubená daň
2148 - Dodatočne vyrubená daň
2558 - Úhrady poistných plnení poisťovňami
2848 - Pauš. daň podľa §15Z.č. 366/1999 Z.z. o dan. z príjmov
3058 - Predaj cenných papierov
3118 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
3148 - Penále z kontroly
3344 - Sankčný úrok, penále
3348 - Penále zo správy
3548 - Penále vyrubené daňovými organmi z kontroly
3558 - Platby poistného poisťovniam
3718 - Nájomné za prenájom - vo vzťahu k ŠR
3748 - Penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
4058 - Vyplácanie výnosov z cenn. papierov, splatnosť menovitej hodnoty
4948 - Vrátenie dane - nepriame dane
5058 - Ostatné obchody s cennými papiermi
5118 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - vo vzťahu k ŠR
5144 - Zvýšenie dane
5148 - Zvýšenie dane
5344 - Nadmerný odpočet
5348 - Nárok na odpočet dane
5748 - Dodatočné daňové priznanie
5918 - Splácanie dom. istiny, splác. výnosy z cenných papierov - vo vzťahu k ŠR
5944 - Zvýšenie dane - daňová inšpekcia
5948 - Zvýšenie dane - daňová inšpekcia
6144 - Dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6148 - Dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6344 - Pokuta z kontroly
6348 - Pokuta z kontroly
6544 - Pokuta zo správy
6548 - Pokuta zo správy
6744 - Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6748 - Pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948 - Pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osobného účtu ŠR
7144 - Sankčný úrok z daňovej inšpekcie
7148 - Penále z daňovej inšpekcie
7344 - Úrok pri odklade platenia
7348 - Úrok pri odklade platenia
7544 - Exekučné náklady
7548 - Exekučné náklady
7748 - Úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku
7944 - Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
7948 - Blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8144 - Platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8148 - Platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8748 - Platba na vyrovnanie preplatku    

Kód bánky

Je štvormiestné číslo, ktoré sa uvádza za lomítkom  čísla účtu banky a  presne identifikuje  konkrétnu banku.

Kódy bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku

0200 - Všeobecná úverová banka
0720 - Národná banka Slovenska
0900 - Slovenská sporiteľňa
1100 - Tatra banka
1111 -  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
3000 - Slovenská záručná a rozvojová banka
5200 - OTP Banka Slovensko
5600 - Prima banka Slovensko
5900 - Prvá stavebná sporiteľňa
6500 - Poštová banka
7300 - ING Bank N.V.
7500 - Československá obchodná banka
7930 - Wüstenrot stavebná sporiteľňa
8050 - COMMERZBANK Aktiengesellschaft
8100 - Komerční banka
8120 - Privatbanka
8130 - Citibank Europe plc
8160 - EXIMBANKA
8170 - ČSOB stavebná sporiteľňa
8180 - Štátna pokladnica
8191 - Centrálny depozitár cenných papierov SR
8400 - COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
8320 - J&T BANKA
8330 - Fio banka
8360 - mBank S.A.
8370 - Oberbank AB
8420 - BKS BANK AG
8430 - KDB Bank Europe Ltd.
9951 - Burza cenných papierov v Bratislave
9952 - Trust Pay
8440 - Payment Institution NFD, a.s.
8450 - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej bankyUžitočné články

Finančný Kompas v médiách