Zverejnené: 13.05.2022

Tretí pilier: Vyplácanie dôchodku z úspor


Article image


Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Jeho hlavným cieľom je umožniť tým, ktorí sa ho zúčastnia, zvýšený dôchodok, a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa. 

 

Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia 

Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu.

 Žiadosť účastníka musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska, 
 • druh dávky alebo dávok, ktoré žiada vyplácať, ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, účastník musí uviesť aj formu týchto dôchodkov buď doživotný, alebo dočasný,
 • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
 • vyhlásenie, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok nie je predmetom dedenia ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
 • číslo účtu v banke, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník žiada o prevedenie dávok na účet, 
 • prílohy na  preukázanie skutočností na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.

Podmienky a dávky vyplácané v rámci 3.piliera sa líšia podľa toho, či ste zmluvu s DDS podpisovali pred 1.1.2014 alebo po tomto termíne. Prípadne ste mohli so svojou DDS podpísať dodatok, ktorým sa zrušil dávkový plán.
 

Podmienky vyplácania dávok z 3. piliera s účastníckou zmluvou od 1.1.2014  

Podmienky sa týkajú aj účastníkov, ktorí podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zároveň rušil ich dávkový plán.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

 • vznik nároku na výplatu starobného dôchodku z 1. piliera alebo.
 • vznik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku u 1. piliera alebo.
 • účastník dovŕšil 62 rokov veku, dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Ak si účastník požiada DDS o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku sa mu tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. rizikových prác, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

 • ak mu je vyplácaný invalidný dôchodok pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
 • ak splní podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo,
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov,

Jednorazové vyrovnanie sa účastníkovi vyplatí aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Ak účastník nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, vyplatí sa suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. 

Príspevky od zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu. Výplata predčasného výberu je  iba raz za 10 rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát sa môže predčasný výber vyplatiť najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia  účastníckej zmluvy.

Podmienky vyplácania dávok z 3. piliera s účastníckou zmluvou do 31.12.2013  

Súčasťou účastníckej zmluvy je aj dávkový plán

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Musí byť dosiahnuté minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu rizikových prác alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako 5 rokov a súčasne dovŕšiť aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 40 rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

 • poberanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy,
 • splnenie podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a ak  účastník o ich vyplácanie požiada,
 • zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu so súhlasom NBS,
 • zrušenie DDS s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov..

  
Jednorazové vyrovnanie sa účastníkovi vyplatí aj vtedy, ak splní podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia odstupného

Účastníkovi sa vyplatí odstupné v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Výška odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť.
 

Dávky vyplácané z 3. piliera

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 a nemajú dávkový plán sa zo sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok  formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok  formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • predčasný výber. 

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013 a majú dávkový plán sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, 
 • doplnkový výsluhový dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, 
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné. 

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

 

Zoznam všetkých dostupných fondov v 3. pilieri  TU.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách