Zverejnené: 02.08.2023

Výnos


Výnos alebo yield je jeden z dôvod, prečo ľudia zvyčajne investujú. Práve výnos ovplyvňuje to, či investor do vybraného investičného produktu vloží svoje peniaze, alebo nie. Výnos pri investíciách súvisí s ich rizikovosťou a likviditou. Ak stúpa výnos investície, zvyšuje sa rizikovosť a klesá likvidita.  Investičný výnos tvoria všetky príjmy z investovania od prvých vložených peňazí až po predaj aktív. Ale nie vždy sa dosiahne očakávaný výnos. Najmä pri akciovom portfóliu, aj ked patria medzi najvýnosnejším ale sú aj vysoko volatilné (kolísavé). Je pri nich dôležité predať ich v správnom čase, teda pravidelne sledovať situáciu na finančnom trhu.

Výnosy podliehajú zdaneniu. Zdaňujú sa až pri výplate investície, ako napríklad pri predaji podielových listov. Správcovská spoločnosť automaticky z dosiahnutého výnosu zráža 19 % daň a odvádza ju štátu. Riadi sa pritom zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Výnos z predaja podielov vzniká vtedy, keď je cena pri spätnom predaji vyššia ako cena pri nákupe podielov.

Výnosy alebo zhodnotenie sa počítajú ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Záleží od toho, kde investujete peniaze a hlavne ako je to dané zmluvne. 

Delenie výnosového alebo úrokového obdobia podľa dĺžky:Užitočné články

Finančný Kompas v médiách