Sporenie pre radosť Slovenská sporiteľňaVýška zvýhodnenia k úrokovej sadzbe je:
+ 0,05% p.a. pre Sporenie so Sumou sporenia od 10 do 49,99 eur alebo
+ 0,10% p.a. pre Sporenie so Sumou sporenia od 50 eur ak:
• má Klient Účet1) vedený v Banke, a tento Účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
• na tento Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna Suma sporenia.

Nárok na poskytnutie zvýhodnenia sa posudzuje vždy za kalendárny mesiac, ktorý predchádza najbližšiemu Dňu sporenia. Zvýhodnenie sa poskytuje na najbližšie sporiace obdobie. Úrok sa pripíše na Účet sporenia v Deň sporenia, ktorý je na konci sporiaceho obdobia, na ktorý bolo poskytnuté zvýhodnenie.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 € Mesačne Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno, raz mesačne v deň sporenia
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBez viazanosti
10 €neobmedzene0,10%