Zverejnené: 04.01.2016

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie


 

Dôchodcovské spoločnosti

 

DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie je tretím pilierom dôchodkového systému. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sú pre zamestnávateľa odpočítateľnou položkou zo základu dane a to do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe skončením výkonu prác alebo v prípade skončenia výkonu prác,  ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie tri alebo štyri (tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj).  Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia. Vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia si môže sporiteľ zvoliť v intervaloch mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných na základe písomnej žiadosti.

 

Hlavné motivačné dôvody rozhodnutia pre doplnkové dôchodkové sporenie sú:

 • na sporenie môže prispievať zamestnávateľ, pre ktorého je tento príspevok daňovým výdavkom
 • dávky sporenia bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú
 • možnosť zvoliť si frekvenciu vyplácania dávok DDS
 • doba sporenia je časovo neobmedzená
 • klient môže zmeniť výšku príspevkov

 

Doplnkové dôchodkové spoločnosti zabezpečujú služby ako sú:

 • spravovanie  dôchodkových fondov s rôznou investičnou stratégiou 
 • efektívne investovanie finančných prostriedkov
 • raz ročne  zaslanie výpisu z dôchodkového účtu
 • pravidelné aktualizovanie dôležité informácie na internetovej stránke 

 

Imanie v dôchodkovom fonde musí dôchodcovská spoločnosť podľa zákona zveriť do depozitára, čiže banka, ktorá má na túto činnosť špeciálne povolenie od Národnej banky Slovenska. Každá DDS má iba jedného depozitára.

Depozitár jednotlivých  doplnkových dôchodkových spoločností:

 • AXA, d. d. s., a.s. - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a.s. - Všeobecná úverová banka, a.s.
 • DDS Stabilita, d. d. s., a.s. - Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d. d. s., a.s. - Československá obchodná banka, a.s.

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách