Ako rozložiť svoju investíciu

Rozhodnutie významne záleží aj od doby, na akú chcete peniaze investovať.

Návrh rozloženia podielových fondov vo vašom portfóliu:
(cieľom návrhu je minimalizovať riziko a maximalizovať výnosy)

Tento graf sa snaží ukázať jeden zo spôsobov, akým je možné svoje peniaze rozložiť. Pri investíciách a podielových fondoch je mimoriadne dôležité rozhodovať sa aj na základe doby, počas ktorej peniaze ponecháme investované. Čím je doba investovania kratšia, tým sú v návrhu portfólia viac zastúpené fondy s nízkym rizikom, ale aj nižším potenciálnym výnosom. Čím je doma investovania dlhšia, do portfólia sú citlivo pridávané rizikovejšie podielové fondy. Pri týchto fondoch je riziko eliminované dlhšou dobou, na ktorú sú peniaze investované.

POPIS FONDOV

Fondy peňažného trhu
Investovanie na trhu s pevnými úrokovými sadzbami, alebo s pevnými výnosmi cenných papierov a na peňažnom. Tieto cenné papiere môžu byť vydané len štátom, centrálnou bankou alebo komerčnou bankou. Produkty peňažného trhu sa považujú za veľmi bezpečné, a preto sa za najbezpečnejšie považujú aj fondy peňažného trhu.

Dlhopisové fondy
Investovanie do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Dlhopisy sú vzhľadom na to, že dlžníkmi sú okrem štátu a bánk aj obce, mestá a komerčné spoločnosti a vzhľadom na dlhšiu dobu splatnosti považované za rizikovejšie ako peňažné, ale stále za relatívne bezpečné cenné papiere. Dlhopisové fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze na obdobie dlhšie ako jeden rok a očakávajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách.

Akciové fondy
Investovanie na akciovom trhu minimálne 85% aktív. Tento typ fondu je vo svete najrozšírenejší. Hlavným dôvodom investovania do akciových fondov je možnosť nadštandardných výnosov. Je však zároveň najrizikovejším typom fondu. Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investovanie (5 rokov a viac) a očakávajú jej vysoké zhodnotenie pri primeranom riziku.

Komoditné fondy
Investovanie do komodít ponúka vysoký výnosový potenciál, ale aj významné riziká poklesov. Pasívne investovanie do komodít sa týmto rizikám nedokáže vyhnúť. Komodity sú však vhodným prostriedkom na ochranu proti inflácií, politickej nestabilite a menovým kolapsom.