Zverejnené: 09.01.2018

Dôchodok z 2. piliera, všetko čo potrebujete vedieť


Article image

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia. Výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov sporiteľa do 2. piliera a ich zhodnotenia.

Kedy a ako požiadať o dôchodok z II. piliera

Na starobný dôchodok z 2. piliera má sporiteľ nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z 2. piliera je, že súčet súm predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z 2I. piliera ku dňu začatia ich vyplácania je vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

O dôchodok z 2. piliera môže sporiteľ požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak sporiteľ chce žiadať o predčasný starobný dôchodok z 2. piliera a ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z 1. piliera, o tento dôchodok môže požiadať len v Sociálnej poisťovni.
Následne Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (forma zaslania sa zvolí pri žiadosti o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená v ponukovom liste.

Ak si sporiteľ vyberie jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (alebo DSS). Kontaktné údaje sú uvedené v ponukovom liste.  V prípade, že si sporiteľ z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberie ani jednu, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr. 

Aké doklady je potrebné predložiť?

 • doklad totožnosti - občiansky preukaz, pas 
 • potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok na zníženie dôchodkového veku, iba  ak ide o sporiteľa, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z 1. piliera
 • overenú fotokópiu rodného listu detí a čestné vyhlásenie matky, ktorá ich vychovala (len v prípade, ak ide o ženu - matku dieťaťa, ktorá má nárok z dôvodu výchovy dieťaťa na zníženie dôchodkového veku)
 • potvrdenie od zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne, ktoré musí obsahovať: kategóriu rizikovej práce, ktorú sporiteľ vykonával, obdobie od - do, počas ktorého túto prácu vykonával ako aj dôvod skončenia tejto práce (len v prípade, ak ide o muža alebo ženu, ktorá bola zaradená do niektorej z kategórií      tzv. rizikových prác a z uvedeného dôvodu má nárok na zníženie dôchodkového veku)   
 • overený preklad potvrdenia o poberaní dôchodku z cudziny obsahujúci aj výšku dôchodku (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z cudziny)
 • potvrdenie o poberaní dôchodku z niektorého zo silových rezortov (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z niektorého zo silových rezortov - napr. vojaci, policajti a pod.)

Ak sporiteľ nedoloží niektorý z vyššie uvedených dokladov dôchodok nebude zohľadnený v ponukovom liste, čo môže ovplyvniť splnenie podmienok na vyplácanie dôchodku z 2. piliera ako aj jeho výšku. 

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca:

Starobný dôchodok – podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku

Predčasný starobný dôchodok - podmienkou je vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z 1. piliera, alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z 2. piliera ku dňu začatia ich vyplácania je vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Pozostalostný dôchodok – podmienkou je poberanie vdovského alebo sirotského dôchodku

Formy  vyplácania  dôchodkov z II. piliera

Doživotný dôchodok – vypláca sa do smrti poberateľa dôchodku. Za nasporenú sumu, ktorú bude mať sporiteľ v čase odchodu do dôchodku na osobnom dôchodkovom účte, si v komerčnej poisťovni zakúpi doživotný dôchodok. Pri uzavretí zmluvy o doživotný dôchodok bude musieť sporiteľ rozhodnúť o prípadnom zvyšovaní dôchodku a o pozostalostných dôchodkoch.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním - na rozdiel od doživotného dôchodku, ktorého suma je počas celej doby výplaty rovnaká, bude suma vyplácaného doživotného dôchodku so zvyšovaním  každoročne rásť o pevné percento, ktoré bude garantované v zmluve. V prípade voľby doživotného dôchodku so zvyšovaním bude suma dôchodku v porovnaní s doživotným dôchodkom v počiatočných rokoch nižšia. 

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím -  rovnako ako doživotný dôchodok sa bude počas celej doby výplaty vyplácať v rovnakej výške dohodnutej v zmluve. Na rozdiel od doživotného dôchodku, doživotný dôchodok s pozostalostným krytím sa poisťovňa v zmluve zaväzuje vyplácať po smrti sporiteľa pozostalým pozostalostné krytie vo výške dôchodku počas jedného alebo dvoch rokov, v závislosti od toho, čo si dohodne sporiteľ v  zmluve. Výška dôchodku bude nižšia, ale umožňuje zabezpečiť na určitý čas príjem pre pozostalých.

Doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím -  je to  kombinácia dvoch vyššie spomenutých dôchodkov. Je najdrahším z pomedzi ponúkaných doživotných dôchodkov, ale chráni sporiteľa pred stratou kúpyschopnosti z dôvodu inflácie a zároveň kryje aj pozostalých. Pozostalým sa bude vyplácať dôchodok jeden alebo dva roky, podľa toho, čo sa dohodne v zmluve. Pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, aký dôchodok budete poberať sporiteľ v čase smrti.

Dočasný dôchodok - dočasný dôchodok možno dohodnúť, ak sú splnené podmienky: 

 • súčet súm doživotných dôchodkov (1.pilier, 2.pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny ) je vyšší ako fiktívny dôchodok zo Sociálnej poisťovne
 • a zároveň súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy nebol v 2.pilieri.

Výplatu dočasného dôchodku možno dohodnúť na dobu 5,7 alebo 10 rokov. Úspory v prípade úmrtia sporiteľa sú nedediteľné.

Programový výber-  nasporené prostriedky zostávajú v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou spíše sporiteľ dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. DSS bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. V dohode sa určí v akej mesačnej výške, ako dlho chce sporiteľ dôchodok poberať programovým výberom. Dôchodková správcovská spoločnosť bude dôchodok vyplácať, až do nevyčerpania všetkých prostriedkov na účte sporiteľa. 

 Vyplácanie formou programového výberu možno dohodnúť, ak si sporiteľ počas doby sporenia posielal dobrovoľné príspevky. Tieto dobrovoľné príspevky si po odchode do dôchodku môže okamžite vybrať. V prípade úmrtia poberateľa programového výberu sú zostávajúce úspory vyplatené buď oprávnenej osobe alebo sa zahrnú do dedičského konania. Výplatu dôchodku programovým výberom je možné dohodnúť aj s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, než s tou, v ktorej si  sporiteľ počas svojho života sporil.

Výnos z investovania – vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z 2. piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie tohto výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Výnos z investovania pravidelne vypláca DSS sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde. Vyplácania výnosu je  možné kedykoľvek ukončiť a požiadať o vyplácanie starobného dôchodku z 2 piliera. Ak počas poberania dávky výnosu z investovania dôjde k úmrtiu poberateľa, prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte budú predmetom dedenia.

Výška vyplácaného dôchodku z 2. piliera závisí od:

 • dĺžky sporenia
 • zaplatenej výšky príspevkov
 • veku odchodu do dôchodku
 • miery zhodnotenia týchto príspevkov
 • od zvoleného spôsobu poberania dôchodku 

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Životné poisťovne

Životné poisťovne, ktorým bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia:

Porovnanie dôchodku v 2. pilieri  TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách