Zverejnené: 13.12.2017

Havarijné poistenie


Havarijné poistenie alebo Kasko je dobrovoľné poistenie pre  prípad nehody motorového vozidla, ale aj jeho odcudzenia,  poškodenia, zničenia, živelnej udalosti. Výška poistného pri havarijnom poistení závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. 


Havarijné poistenie zabezpečuje náhradu škody, ktorá vznikla z rizík ako:

•    havária, poškodenie alebo zničenie vozidla náhodnou udalosťou vzniknutou nečakane mechanickým nárazom alebo stretom s iným motorovým vozidlom alebo predmetom
•    krádež, odcudzenie vozidla, jeho častí alebo doplnkovej výbavy vozidla ako napr.  autorádia, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.
•    vandalizmus, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
•    živel, škody spôsobené na motorovom vozidle živelnou pohromou alebo pôsobením rizík ako záplava, povodeň, krupobitie, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, zemetrasenie, priamy úder blesku, výbuch, požiar a pod.
•    poškodenie alebo rozbitie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle
•    stret so zverou, poškodenia káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov vo vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
•    asistenčné služby

 

Pri  doplnkových rizikách je možné v havarijnom poistení pripoistiť nasledujúce riziká

•    čelné sklo alebo preplatenie spoluúčasti pri rozbití čelného skla 
•    úraz, smrť úrazom a trvalé následky úrazu prepravovaných osôb v dôsledku havárie
•    batožina, krádež alebo poškodenie batožiny v motorovom vozidle
•    náhradné vozidlo a náklady za jeho požičanie 
•    pripoistenie právnej ochrany

Predmet poistenia – motorové vozidla, ktoré je možné poistiť

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť na vozidlo, ktoré:
•    je spôsobilé na prevádzku v zmysle platnej právnej úpravy
•    v čase uzatvorenia poistenia je v dobrom technickom a prevádzkyschopnom stave s platnou technickou kontrolou a je nepoškodené 
•    má mať platný technický preukaz 
•    má pridelené evidenčné číslo na Slovensku
•    je vyrobené Slovensku alebo dovezené zo zahraničia oficiálnym importérom
•    je individuálne dovezené zo zahraničia 
•    je možné preukázať spôsob jeho nadobudnutia
•    nepresiahlo poisťovňou stanovený maximálny vek

Kto uzatvára havarijné poistenie

Poistnú zmluvu pri havarijnom poistení uzatvára držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová, úverová zmluva), poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného vozidla. S poisťovateľom môže uzavrieť poistnú zmluvu aj iná osoba, ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.  Vtedy sa na zmluve uvádza aj osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje t.j. držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť. Tejto osobe alebo  spoločnosti sa vypláca aj poistné plnenie.

Spoluúčasť

Havarijné poistenie sa väčšinou uzatvára s určitou výškou spoluúčasti, ktorá predstavuje sumu, ktorou sa vlastník motorového vozidla podieľa na výške každej škody. Pri poistnej udalosti sa suma predstavujúca spoluúčasť buď dopláca autoservisu alebo je poisťovňou odrátaná z vyplácaného poistného plnenia. Vo väčšine prípadov volí klient z viacerých variantov, ktoré sa líšia jednak výškou spoluúčasti, ale aj cenou poistného.  

Spoluúčasť môže byť určená buď presnou sumou napríklad 200 €,  percentom zo škody napríklad 5%, kombináciou napríklad spoluúčasť 5%, minimálne 165 €, pričom platí tá hodnota, ktorá je vyššia, alebo môže byť havarijné poistenie dojednané bez spoluúčasti. Čím je spoluúčasť vyššia, tým je cena poistenia nižšia a opačne. Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. 

Ak nastane škoda, najvýhodnejšie je samozrejme mať uzatvorené havarijné poistenie bez spoluúčasti, pri vyšších škodách sa vyplatí mať dojednanú fixnú spoluúčasť, ktorej nominálna výška nerastie spolu s rastúcou výškou škody. Pri výbere spoluúčasti, ale vždy berte do úvahy aj to, že s vyššou spoluúčasťou na poistnom ušetríte, najmä ak nebudete mať často škody.
 

Územná platnosť poistenia

Vo  väčšine havarijných poistení  sa územná platnosť  vzťahuje na územie Európy , ale sú aj havarijné poistenia, ktoré platia iba na území Slovenskej republiky prípadne Českej republiky. Je potrebné si  územnú platnosť vždy overiť pred podpisom havarijného poistenia. Poistné krytie na území Európy nemusí znamenať v každej poisťovni to isté. Niektoré poisťovne nekryjú škody vzniknuté v niektorých konkrétnych štátoch (Rusko, Arménsko, Grónsko a pod.), a preto pri dojednávaní havarijného poistenia je potrebné si s poisťovňou upresniť, v ktorých štátoch havarijne poistenie platí. V prípade autonehody v zahraničí sa vyhnete nepríjemnému prekvapeniu.
 

Bonusy

Výšku poistného pri  havarijnom poistení ovplyvňuje škodovosť vodiča.  Preto  možno rozdeliť havarijné poistenie na dva  typy,  a to  bonusové poistenie, ktoré zohľadňuje bezškodový priebeh vodiča a bezbonusové poistenie, ktoré nezohľadňuje bezškodový priebeh vodiča.  Pri bonusovom poistení platí, že za  bezškodový priebeh poistné za havarijné poistenie klesá, pokiaľ majiteľ vozidla nedosiahne maximálny bonus  daný maximálnym počtom rokov bezškodového priebehu.

Ak vodič spôsobí škodu, tak v závislosti od výšky škody a podmienok poisťovne, sa znižuje výška bonusu. V prípade, že vodič spôsobí viac dopravných nehôd, poisťovňa mu môže vypovedať poistnú zmluvu alebo mu prizná malus – prirážku na poistnom za škodový priebeh. 
 

Poistná suma v havarijnom poistení 

Poistná suma je základným parametrom pre výpočet poistného pri dojednávaní havarijného poistenia. Poistnou sumou môže byť nová cena vozidla alebo obstarávacia cena vozidla, ktoré sa pre výpočet poistného násobia príslušnou sadzbou poistného, ktorá je daná poisťovňou pre poisťované motorové vozidlo.

Nová cena vozidla je cenníková hodnota nového vozidla vrátane nainštalovanej doplnkovej výbavy od výrobcu alebo predajcu v roku obstarania vozidla. Sadzba poistného pri poistení na novú cenu vozidla je rovnaká bez ohľadu na vek vozidla.
Obstarávacia cena vozidla je aktuálna hodnota ojazdeného vozidla vrátane výbavy v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Stanovuje sa na základe cenníkov akceptovaných poisťovňou. Sadzba poistného pri poistení na obstarávaciu cenu vozidla sa zvyšuje zo stúpajúcim vekom poisťovaného motorového vozidla.

Poistné plnenie z havarijného poistenia 

Poistné plnenie z havarijného poistenia závisí od typu poistnej udalosti a rozsahu poškodenia, ktoré nastalo. 

Pri totálnej škode alebo úplnom zničení vozidla poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť a hodnotu použiteľných zvyškov (vraku, vozidla v poškodenom stave), ktoré ostávajú vo vlastníctve poisteného.

Pri krádeži vozidla poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť.

Pri poškodení vozidla alebo čiastočnej škode poisťovňa uhradí sumu zodpovedajúcu primerane a účelovo vynaloženým nákladom za opravu poškodeného motorového vozidla. Náklady na opravu nesmú presiahnuť všeobecnú hodnotu vozidla, zníženú o výšku dojednanej spoluúčasti.

Pri totálnej škode poisťovňa vychádza z predpokladu, že je neefektívne vynakladať finančné prostriedky na opravu motorového vozidla, keď náklady na opravu prevyšujú hodnotu vozidla. Každá poisťovňa má pri poškodení vozidla určitú maximálnu percentuálnu hranicu (80 % alebo 90 %) zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti.
 

Pri totálnej škody poistenie zaniká a poisťovňa má právo na poistné do konca poistného obdobia.

Asistenčné služby

Poisťovne ponúkajú k havarijnému poisteniu asistenčné služby. Rozsah a poskytovanie asistenčných služieb v každej poisťovni je rôzny a sú súčasťou každej poistnej zmluvy. Asistenčné služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností danej poisťovne a sú v kritických situáciách k nezaplateniu.

Na slovenskom trhu poskytuje havarijné poistenie:


•    Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
•    AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
•    ČSOB poisťovňa, a.s.
•    Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
•    Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
•    Groupama poisťovňa, a.s.
•    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
•    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
•    Onlia – Union poisťovňa, a.s.
•    QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
•    Union poisťovňa, a.s.
•    UNIQA poisťovňa, a .s.
•    Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách