Penta Public EUR I/2024
Penta RE Funding II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public EUR I/2024
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym investorom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných investorov, ktorí preukázateľne majú dostatočné znalosti o charaktere a rizikách dlhopisov, deklarujú odolnosť voči riziku investície do dlhopisov a sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 2 rokov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,05 % 15.02.2026 EUR 1 000 5 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000024568 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov použije emitent na financovanie investičných zámerov spoločností v skupine Penta, t.j. spoločností patriacich do konsolidovaného celku spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I Center, 3082 Limassol, Cyprus, zapísanej Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod reg. Č. HE428480, a to prostredníctvom úveru poskytnutého spoločnosti Penta Cyprus na základe Rámcovej úverovej zmluvy uzavretej dňa 22.05.2018.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 15.05.2024, 15.08.2024, 15.11.2024, 15.02.2025, 15.08.2025 a 15.02.2026.
Emitent Sídlo Rating
Penta RE Funding II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika EMINENT NEMÁ UDELENÝ RATING.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 259 709
2021 0 729 892
2020 0 1 403 292
2019 0 2 180 722
2018 0 2 028 716
2017 0 1 470 816
2016 0 755 160
2015 0 77 424
2014 0 -511 994
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.