Penta Real Estate Public CZK II/2023
Penta RE Funding II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Real Estate Public CZK II/2023
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym investorom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných investorov, ktorí preukázateľne majú dostatočné znalosti o charaktere a rizikách dlhopisov, deklarujú odolnosť voči riziku investície do dlhopisov a sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
8,25 % 15.06.2026 CZK 50 000 150 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000023180 500000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou je primárne financovanie spoločností v Skupine Penta Real Estate Holding Limited
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 15.09.2023, 15.12.2023, 15.03.2024, 15.06.2024, 15.12.2024, 15.06.2025, 15.12.2025 a 15.06.2026.
Emitent Sídlo Rating
Penta RE Funding II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika EMINENT NEMÁ UDELENÝ RATING.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2022 0 259 709
2021 0 729 892
2020 0 1 403 292
2019 0 2 180 722
2018 0 2 028 716
2017 0 1 470 816
2016 0 755 160
2015 0 77 424
2014 0 -511 994
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.