Penta Real Estate Public EUR V/2022
Penta RE Funding II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Real Estate Public EUR V/2022
Popis dlhopisu
Záväzky z Dlhopisov predstavujú samostatné, priame, všeobecné, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta zabezpečené Záložným právom , ktoré sú navzájom rovnocenné a čo do poradia ich uspokojenia budú vždy postavené rovnocenne medzi sebou navzájom a prinajmenšom rovnocenne  voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých inak ustanovujú kogentné ustanovenia právnych predpisov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,05 % 23.05.2027 EUR 1 000 10 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000020574 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 23.08.2022, 23.11.2022, 23.02.2023, 23.05.2023, 23.11.2023, 23.05.2024, 23.11.2024, 23.05.2025, 23.11.2025, 23.05.2026, 23.11.2026 a 23.05.2027.
Emitent Sídlo Rating
Penta RE Funding II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika EMINENT NEMÁ UDELENÝ RATING.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 259 709
2021 0 729 892
2020 0 1 403 292
2019 0 2 180 722
2018 0 2 028 716
2017 0 1 470 816
2016 0 755 160
2015 0 77 424
2014 0 -511 994
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.