Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 Štruktúrované fondy LU1109640059
Popis fondu
Cieľom fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 je 100% splatenie hodnoty upísania v deň splatnosti (ochrana kapitálu*) investovaním do rôznych aktív, ako sú napríklad dlhopisy a hotovosť, a generovať výnos uzatváraním swapov. Hodnota počiatočného upísania je 10 americký dolárov. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 1 október 2014 do 28 november 2014 vrátane (do 06:00hod CET ). Výnos fondu je spojený s výnosnosťou koša akcií. Výnosnosť koša sa vypočíta pre každé medziobdobie (celkom 5). pre prvé medziobdobie nastaví sa fixný nárast o 4 %. Pre ostatné medziobdobia sa vezme do úvahy výnosnosť každej akcie od začiatku. Ak sa hodnota akcie zvýši, jej prínos do výnosnosti koša sa nastaví na 9%. Ak sa hodnota akcie nezvýši, jej skutočná výnosnosť bude jej prínos do výnosnosti koša. Premenný nárast za každé medziobdobie bude najmenej 0 %. V deň splatnosti (30/06/2020) získate súčet výsledkov za všetky obdobia plus počiatočnú hodnotu upisovania. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,24 USD 10,14 USD 10,55 USD USD 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,12% 2,1264 0 august 2020 / 0,49% september 2019 / -0,39% -3,30% a doba zotavenia 59 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,69 % -0,10 % 0,00 % 0,99 % 0,07 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,28 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
9,86 mil. USD 0,87 mil. € 0,00 € 0,00 € -11 850,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management