Zverejnené: 18.07.2019

Slovenská kancelária poisťovateľov - SKP


Základné informácie o spoločnosti:                                        

Adresa spoločnosti:      Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava 29
IČO:      360 622 35
Telefón:      +421 2 4445 5452
Fax:      +421 2 4444 1632
E-mail:       [email protected]
Domovská stránka spoločnosti     

 

História spoločnosti

Slovenská kancelária poisťovateľov vznikla na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavnými úlohami Slovenskej kancelárie poisťovateľov je:

 • vedenie registra poistenia zodpovednosti
 • sprava poistného garančného fondu
 • vykonávanie hraničného poistenia
 • uzatváranie dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd
 • zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • podielanie sa  na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • vykonávanie činnosť informačného strediska a vedenie registra poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytovať informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

 

Poistný garančný fond

Z poistného garančného fondu Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje poistné plnenie za škodu:

 • ktorá je spôsobená prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti
 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
 • torá je spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie
 •  ktorá je spôsobená prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradí
 • ktorá je spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením

Z poistného garančného fondu má nárok na náhradné poistné plnenie poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenska v prípade, že:

 • poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v SR likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody
 • alebo, ak do troch mesiacov odo dna oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody

Na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona má poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenska v prípade, že:

 • do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody
 • alebo nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda

 

Poisťovateľ má povinnosť v každom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, mimo členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť likvidačného zástupcu. Môže ním byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet, môže vykonávať činnosť pre jedného alebo aj viacerých poisťovateľov, je oprávnený zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov , musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov poškodeného v  úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý pobyt, zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody spôsobenou prevádzkou motorového vozidla, na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo.

 

Členské poisťovne:Užitočné články

Finančný Kompas v médiách